G-NetTrack Lite

4 387
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

G-NetTrack is a netmonitor and drive test application for 5G/4G/3G/2G (NR/LTE/UMTS/GSM/CDMA/EVDO) radio network. It allows monitoring of mobile network serving and neighbor cells information without using specialized equipment. It's a tool and it's a toy. It can be used by professionals to get better insight on the network or by radio enthusiasts to learn more about wireless networks.

G-NetTrack Lite is a free version of G-NetTrack Pro - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

If you find the app too complicated you can try more basic app G-NetSignal - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetsignal

The app uses runtime permissions. Grant needed permissions in Menu - App permissions in order to use all app features.

!!! Important for users with Android 9: Turn ON location services on your phone in order app to work normally.

The app measures level, quality and frequency (Android 7) for serving and neighbor cells. Only for 4G also SNR, CQI and timing advance are monitored.
LEVEL, QUAL and CI depend on technology:
- 2G - RXLEVEL, RXQUAL and BSIC
- 3G - RSCP, ECNO and PSC
- 4G - RSRP, RSRQ and PCI
- 5G - RSRP, RSRQ and PCI

Log mode - When logging is started the app stays active while in background in order to measure correct data and location.


*** G-NETTRACK PRO - Pro version with many more additional features ***
- 2G/3G/4G/5G serving and neighbor cells information measurement
- Record measurements in logfiles (text and kml format)
- Cellfile import/export and sites and serving and neighbor cells lines visualization on map
- Predefined routes load
- Voice test sequence
- Data (upload,download,ping) test sequence
- SMS test sequence
- Mixed Data/Voice/SMS sequence
- Bluetooth control of multiple phones
- G-NetWiFI control
- Cells scan
- Multithread upload and download
- Chart with serving and neighbor cells levels
- Barometer usage for height determination
- Unlimited number of cell layers and custom cell colors

See G-NetTrack Pro manual - http://www.gyokovsolutions.com/manuals/gnettrackpro_manual.php

Check also:

G-NetView Lite - Android app for viewing and analyzing G-NetTrack logfiles -

G-NetLook Pro - Android app for mobile network optimization and postprocessing of logfiles

G-NetLook Web - app for postprocessing of logfiles and visualization and analysis of mobile network - http://www.gyokovsolutions.com/G-NetLook/

G-NetReport Pro - similar to G-NetTrack Pro, but you can send reports in real time to your own online database and organize your measurement fleet of reporting phones

G-NetReport - tool for unattended measurements of wireless network

Gyokov Solutions YouTube channel - https://www.youtube.com/c/GyokovSolutions

IMPORTANT: Measurements capability depends on the phone. Check here - http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php

If your phone manufacturer has not implemented correctly needed functions for reporting there is still hope.
Try this:
1. Go to Settings - Calibration and check 'Use old functions' for serving and neighbor cells.
2. Go to Settings - Calibration and check 'Force updates'.
3. If nothing of above helps you have to update your phone software or wait for such update if it is not available at the moment.

Sign to testers list to get app early updates - https://play.google.com/apps/testing/com.gyokovsolutions.gnettracklite

YouTube channel - http://www.youtube.com/c/GyokovSolutions


For more information go to http://www.gyokovsolutions.com
G-NetTrack to aplikacja do monitorowania sieci i testowania jazdy dla sieci radiowych 5G / 4G / 3G / 2G (NR / LTE / UMTS / GSM / CDMA / EVDO). Umożliwia monitorowanie obsługi sieci komórkowej i informacji o sąsiednich komórkach bez użycia specjalistycznego sprzętu. To narzędzie i to zabawka. Może być używany przez profesjonalistów, aby uzyskać lepszy wgląd w sieć, lub przez entuzjastów radia, aby dowiedzieć się więcej o sieciach bezprzewodowych.

G-NetTrack Lite to darmowa wersja G-NetTrack Pro - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

Jeśli uważasz, że aplikacja jest zbyt skomplikowana, możesz wypróbować bardziej podstawową aplikację G-NetSignal - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetsignal

Aplikacja korzysta z uprawnień czasu wykonywania. Przyznaj potrzebne uprawnienia w menu - uprawnienia aplikacji, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji.

!!! Ważne dla użytkowników z Androidem 9: włącz usługi lokalizacyjne na telefonie, aby aplikacja działała normalnie.

Aplikacja mierzy poziom, jakość i częstotliwość (Android 7) obsługujących i sąsiednich komórek. Tylko w przypadku 4G monitorowane są również SNR, CQI i postęp czasowy.
POZIOM, JAKOŚĆ i CI zależą od technologii:
- 2G - RXLEVEL, RXQUAL i BSIC
- 3G - RSCP, ECNO i PSC
- 4G - RSRP, RSRQ i PCI
- 5G - RSRP, RSRQ i PCI

Tryb dziennika - po rozpoczęciu rejestrowania aplikacja pozostaje aktywna w tle, aby mierzyć prawidłowe dane i lokalizację.


*** G-NETTRACK PRO - wersja Pro z wieloma dodatkowymi funkcjami ***
- Pomiar informacji o obsługujących i sąsiednich komórkach 2G / 3G / 4G / 5G
- Zapis pomiarów w plikach dziennika (format tekstowy i kml)
- Import / eksport plików komórkowych i lokalizacje oraz wizualizacja obsługujących i sąsiednich komórek na mapie
- Załaduj predefiniowane trasy
- Sekwencja testu głosu
- Sekwencja testowa danych (wysyłanie, pobieranie, ping)
- Sekwencja testowa SMS
- Mieszana sekwencja danych / głosu / SMS
- Sterowanie wieloma telefonami przez Bluetooth
- Sterowanie G-NetWiFI
- Skanowanie komórek
- Wielowątkowe przesyłanie i pobieranie
- Wykres z poziomami obsługujących i sąsiednich komórek
- Wykorzystanie barometru do określania wysokości
- Nieograniczona liczba warstw komórek i niestandardowe kolory komórek

Zobacz instrukcję G-NetTrack Pro - http://www.gyokovsolutions.com/manuals/gnettrackpro_manual.php

Sprawdź również:

G-NetView Lite - aplikacja na Androida do przeglądania i analizowania plików dziennika G-NetTrack -

G-NetLook Pro - aplikacja na Androida do optymalizacji sieci komórkowej i przetwarzania plików dziennika

G-NetLook Web - aplikacja do postprocessingu logów oraz wizualizacji i analizy sieci komórkowej - http://www.gyokovsolutions.com/G-NetLook/

G-NetReport Pro - podobny do G-NetTrack Pro, ale możesz wysyłać raporty w czasie rzeczywistym do własnej bazy danych online i organizować flotę pomiarów telefonów raportujących

G-NetReport - narzędzie do bezobsługowych pomiarów sieci bezprzewodowej

Kanał YouTube Gyokov Solutions - https://www.youtube.com/c/GyokovSolutions

WAŻNE: możliwości pomiarów zależą od telefonu. Sprawdź tutaj - http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php

Jeśli producent twojego telefonu nie zaimplementował poprawnie potrzebnych funkcji do raportowania, nadal jest nadzieja.
Spróbuj tego:
1. Przejdź do Ustawienia - Kalibracja i zaznacz „Użyj starych funkcji” dla obsługujących i sąsiednich komórek.
2. Przejdź do Ustawienia - Kalibracja i zaznacz „Wymuś aktualizacje”.
3. Jeśli nic z powyższych nie pomaga, musisz zaktualizować oprogramowanie telefonu lub poczekać na taką aktualizację, jeśli nie jest ona w danym momencie dostępna.

Zaloguj się na listę testerów, aby uzyskać wczesne aktualizacje aplikacji - https://play.google.com/apps/testing/com.gyokovsolutions.gnettracklite

Kanał YouTube - http://www.youtube.com/c/GyokovSolutions


Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.gyokovsolutions.com
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 4 387
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

G-NetTrack is a netmonitor and drive test application for 5G/4G/3G/2G network.

Get the pro version:
Google Play: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

Important for users with Android 9:
Turn ON location services on your phone in order app to work correctly.
v14.6
- fix for SNR for Android 11 phones. Set SNR factor for old functions to 1
- option LTE RSSI to be calculated when not available
v12.3
- Carrier aggregation info
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
4 września 2021
Rozmiar
4,5M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
14.6
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Udostępnianie informacji o lokalizacji
Sprzedawca
GyokovSolutions
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.