Qustodio Parental Control

Per a tots els públics
36.357
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Awarded PC Mag’s Editors’ Choice rating, Qustodio is the best parental control app to help families keep Android devices safe and supervised.

What you can do for Free with Qustodio:
✓ Protect 1 child’s device with all monitoring features
✓ Set device Screen Time limits
✓ Monitor Web & Search activity
✓ Block Adult Content
✓ Monitor YouTube activity

You’ll also get for Free:
✓ Automatic daily activity reports
✓ Access to our online web-based dashboard and parents’ app where you can view activity and set rules

This app also offers a paid Premium option that unlocks content and activity reporting for other devices. With Premium you can:
✓ Install Qustodio on any other iOS, Windows, Mac, Android or Kindle device
✓ View all of your child’s activity on this and other devices
✓ Set limits for Games & Apps
✓ Track and Block Calls
✓ Monitor SMS Messages
✓ Family Locator: find your child on the map and know where they've been.
✓ Activate an SOS Button that alerts family members

How to protect:
1 – Install the app on the device you want to supervise.
2 – Log in, Select “Child’s device” and follow the quick setup instructions.
3 – Once done, inappropriate websites will be blocked automatically.
4 – Log in to your online Qustodio dashboard (https://family.qustodio.com) or download our app to a Parent’s device to monitor activity and set rules.

Why Qustodio?
Qustodio has been shown to help families with younger children, teens and adults with disabilities make healthy and responsible decisions for how they use Android devices, allowing them to enjoy life normally and stay focused on their daily activities.

Our FAQ:
• Does Qustodio support Android 8 (Oreo): Yes.
• Does Qustodio work on other platforms besides Android? Download Qustodio to all the other devices in your family from our website (https://www.qustodio.com). Qustodio can protect Windows, Mac, iOS, Kindle and Android.
• Do I need to install Qustodio on my own device? Qustodio works on both parent devices (parent mode) and child devices (protection mode).
• What languages do you support? Qustodio is available in English, Spanish, French, Italian, Portuguese and German.
• What’s the difference between FREE and PREMIUM? Free gives you protection for one device, Premium allows you to protect more that one device and unlocks all reporting and content for other devices, and gives you additional features.
• Do you offer support? Yes, we offer email support. Contact us first, since we can’t always help if you post questions in a review:
https://www.qustodio.com/help and support@qustodio.com

Additional notes:
This app uses the Device Administrator permission. This will prevent a user from uninstalling Qustodio without your permission.

This app uses Accessibility services. Qustodio uses accessibility to build an excellent device experience that helps users with behavioral disabilities (including but not limited to ADD/ADHD, obsessive compulsive disorder, internet gaming disorder, autism, learning disabilities, developmental disabilities, depression and anxiety) set appropriate levels of access and monitoring of web content and apps, in order to limit their risks and enjoy life normally.

Troubleshooting notes:
Huawei devices owners: Battery-saving mode needs to be disabled for Qustodio (read more on the FAQ section of our website https://www.qustodio.com/help/article/2754721/ ).
Qustodio és la millor aplicació de control parental per ajudar a les famílies a mantenir els dispositius Android en seguretat i sota supervisió.

Què podeu fer de franc amb Qustodio:
✓ Protegiu el dispositiu d’un nen amb totes les funcions de control
✓ Definiu els límits de temps de la pantalla del dispositiu
✓ Supervisar l'activitat del web i de la cerca
✓ Bloquejar el contingut per a adults
✓ Supervisar l’activitat de YouTube

També obtindreu de franc:
✓ Informes automàtics diaris d’activitats
✓ Accés al nostre tauler de serveis web en línia i a l'aplicació de pares on podeu veure les activitats i establir regles

Aquesta aplicació també ofereix una opció Premium pagada que desbloqueja els informes de contingut i d’activitats per a altres dispositius. Amb Premium podeu:
✓ Instal·leu Qustodio en qualsevol altre dispositiu iOS, Windows, Mac, Android o Kindle
✓ Consulteu tota l’activitat del vostre fill en aquest i altres dispositius
✓ Estableix límits per a jocs i aplicacions
✓ Fer el seguiment i bloquejar les trucades
✓ Supervisar els missatges SMS
✓ Localitzador familiar: localitzeu el vostre fill al mapa i sabeu on han estat.
✓ Activa un botó SOS que alerta els membres de la família

Com protegir:
1: instal·leu l'aplicació al dispositiu que vulgueu supervisar.
2: Inicieu la sessió, seleccioneu "Dispositiu infantil" i seguiu les instruccions d'instal·lació ràpida.
3: un cop fet, els llocs web inadequats es bloquejaran automàticament.
4: Inicieu la sessió al vostre tauler de control Qustodio en línia (https://family.qustodio.com) o descarregueu la nostra aplicació al dispositiu d'un pare per controlar l'activitat i establir les regles.

Per què Qustodio?
Qustodio ha demostrat ajudar les famílies amb nens menors, adolescents i adults amb discapacitat a prendre decisions sanes i responsables de la manera d’utilitzar dispositius Android, permetent-los gaudir de la vida normalment i mantenir-se concentrats en les seves activitats diàries.

Les nostres preguntes freqüents:
• Qustodio és compatible amb Android 8 (Oreo): Sí.
• Qustodio funciona en altres plataformes a més d’Android? Descarregueu Qustodio a la resta de dispositius de la vostra família des del nostre lloc web (https://www.qustodio.com). Qustodio pot protegir Windows, Mac, iOS, Kindle i Android.
• Necessito instal·lar Qustodio en el meu propi dispositiu? Qustodio funciona tant en dispositius pares (mode pare) com en dispositius fills (mode de protecció).
• Quins idiomes admeteu? Qustodio està disponible en anglès, castellà, francès, italià, portuguès i alemany.
• Quina diferència hi ha entre FREE i PREMIUM? Gratuït et proporciona protecció per a un dispositiu, Premium et permet protegir més d’un dispositiu i desbloqueja tots els informes i contingut d’altres dispositius i et proporciona funcions addicionals.
• Oferiu assistència? Sí, oferim assistència per correu electrònic. Poseu-vos en contacte amb nosaltres primer, ja que no sempre podem ajudar-vos si publiqueu preguntes en una revisió:
https://www.qustodio.com/help i support@qustodio.com

Notes addicionals:
Aquesta aplicació utilitza el permís de l’administrador de dispositius. Això evitarà que l’usuari desinstal·li Qustodio sense el vostre permís.

Aquesta aplicació utilitza serveis d'Accessibilitat. Qustodio utilitza l'accessibilitat per crear una experiència de dispositiu excel·lent que ajudi els usuaris amb discapacitats de conducta (incloses, però sense limitar-se a TDA / TDAH, trastorn obsessiu compulsiu, trastorn de jocs d'Internet, autisme, discapacitats d'aprenentatge. , discapacitats en el desenvolupament, depressió i ansietat) estableixen nivells adequats d’accés i seguiment de contingut i aplicacions web, per tal de limitar els riscos i gaudir de la vida amb normalitat.

Notes de resolució de problemes:
Propietaris de dispositius Huawei: El mode d’estalvi de bateries necessita estar desactivat per a Qustodio (llegiu més informació a la secció de preguntes freqüents del nostre lloc web https://www.qustodio.com/help/article/2754721/).
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
3,4
36.357 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Dear Parents,
This update includes bug fixes and several stability improvements. Please make sure to update the Qustodio app on both your and your kids' devices.
The Qustodio Team
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
10 de desembre de 2019
Mida
37M
Instal·lacions
1.000.000+
Versió actual
180.22.3.2-family
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 137,95 USD per cada element
Oferta per
Qustodio LLC
Desenvolupador
Passeig de Gràcia, 18 2nd Floor 08007 Barcelona SPAIN
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.