Chroń Dzieci w Sieci

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Chroń Dzieci w Sieci to aplikacja ochrony rodzicielskiej stworzona przez rodziców dla rodziców z myślą o bezpieczeństwie ich dzieci w sieci. Jej kluczowe funkcjonalności to klasyfikacja przeglądanych stron internetowych oraz pobranych aplikacji i blokowanie tych nieadekwatnych do wieku dziecka. Bezpieczne wyszukiwanie w Internecie - czyli tryb Safe Search zawsze włączony dla najpopularniejszych wyszukiwarek. Ponad to zarządzanie czasem korzystania z urządzenia przez dziecko - czasy od - do oraz całkowity czas spędzony na zabawie z tabletem lub smartfonem w ciągu dnia. Chroń Dzieci w Sieci zapewnia ochronę dla urządzeń na platformach Android oraz iOS. GŁÓWNE FUNKCJE:

• Dostęp do określonych treści w Internecie uzależniony od wieku dziecka – kategorie wiekowe są predefiniowane i dostosowane do wieku dziecka, ale także łatwe do zmiany przez rodzica, który najlepiej zna swoje dziecko;

• Bezpieczne wyszukiwanie w Internecie - tryb Safe Search zawsze włączony dla najpopularniejszych wyszukiwarek (Google, Bing, Yahoo, YouTube);

• Ustawianie czasu surfowania w sieci dla każdego dnia tygodnia poprzez internetowy panel lub aplikację rodzica;

• Blokowanie dostępu do dowolnej strony w Internecie - niezależnie od tego, czy jej treści mieszczą się w kategorii dozwolonej dla grupy wiekowej Twojego dziecka – możliwość wykorzystanie tzw. „białych” i „czarnych” list;
• Zdalna zmiana reguł zdefiniowanych dla dziecka - bez konieczności wprowadzania ich na telefonie lub smartfonie dziecka;

• Zarządzanie czasem korzystania z urządzenia przez dziecko - czasy od - do oraz całkowity czas spędzony na zabawie z urządzeniem w ciągu dnia;

• Raporty pokazujące aktywność dziecka w sieci - np. kategorie odwiedzanych stron internetowych, czas spędzany w Internecie, zablokowane strony; Dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej i wybraniu profilu dziecka;

• Powiadomienia o prośbach wejścia przez dziecko na strony, do których nie powinno mieć dostępu – rodzic dostaje powiadomienie e-mailem, a także poprzez panel internetowy Chroń Dzieci w Sieci, dziecko zostaje poinformowane o decyzji rodzica – odrzuceniu lub akceptacji prośby;

• Zarządzanie dostępem do aplikacji - możesz decydować, które aplikacje mogą być uruchamiane na urządzeniu dziecka – wyświetlanie ekranu z koniecznością wprowadzenia numeru PIN w przypadku próby uruchomienia zablokowanej aplikacji;

• Określanie godzin korzystania ze wskazanych przez rodzica aplikacji na Urządzeniu Dziecka;

• Raporty - w panelu rodzica znajdziesz informacje dotyczące korzystania przez dziecko z urządzenia. Będziesz miał dostęp do szczegółowego zestawiania przeglądanych stron.

• Ochrona w każdej sieci – niezależnie od sposobu dostarczania Internetu na urządzenie dziecka. Twoje dziecko jest bezpieczne w sieci komórkowej (3G/LTE) oraz w prywatnych i publicznych sieciach Wi-Fi

• Aplikacja umożliwia rodzicowi zablokowanie dostępu do sklepu z aplikacjami na Urządzeniu dziecka;

• Możliwość zablokowania na Urządzeniu dziecka aplikacji już zakupionych.Instalacja aplikacji Chroń Dzieci w Sieci:

• Pobierz aplikację Chroń Dzieci w Sieci ze Sklepu Play

• Wybierz urządzenie, którego używasz Dziecko/Rodzic
• Utwórz konto rodzica w aplikacji
• Zainstaluj aplikację na telefonie dziecka i zaloguje się do konta rodzica 
Misją Chroń Dzieci w Sieci jest wspieranie rodziców w tym, co dla nich najważniejsze, – czyli w zapewnianiu właściwej ochrony dziecku w wirtualnym świecie, z którym najmłodsi mają kontakt od wczesnych lat życia.Ta aplikacja wykorzystuje uprawnienie Administratora Urządzenia.
Protect Children on the Web is a parental protection application created by parents for parents with a view to their children's online safety. Its key functionalities are the classification of websites viewed and applications downloaded, and blocking those inadequate to the child's age. Safe search on the Internet - that is, Safe Search mode always turned on for the most popular search engines. In addition, management of the time the child uses the device - times from - to and the total time spent playing with the tablet or smartphone during the day. Protect Children on the Web provides protection for devices on Android and iOS platforms.

MAIN FEATURES:
• Access to specific content on the Internet depends on the age of the child - age categories are predefined and adapted to the age of the child, but also easy to change by the parent who knows his child best;
• Safe Internet Search - Safe Search mode always enabled for the most popular search engines (Google, Bing, Yahoo, YouTube);
• Setting the web surfing time for each day of the week via the parent's online panel or application;
• Blocking access to any page on the Internet - regardless of whether its content falls into the category allowed for your child's age group - the ability to use the so-called "White" and "black" lists; • Remote change of rules defined for a child - without having to enter them on the child's phone or smartphone;
• Managing the time the child uses the device - times from - to and the total time spent playing with the device during the day;
• Reports showing the child's online activity - eg categories of websites visited, time spent on the Internet, blocked pages; Available after logging in to the website and selecting the child's profile;
• Notifications about requests by the child to enter sites that they should not have access to - the parent is notified by e-mail, as well as through the Protect Children Online network panel, the child is informed about the parent's decision - rejection or acceptance of the request;
• Application access management - you can decide which applications can be launched on your child's device - displaying the screen with the need to enter the PIN number if you try to launch a blocked application;
• Specifying the hours of using the application indicated on the child's device by the parent;
• Reports - in the parent panel you will find information about the child's use of the device. You will have access to a detailed list of pages viewed.
• Protection on any network - regardless of how the internet is delivered to your child's device. Your child is safe on a cellular network (3G / LTE) and private and public Wi-Fi networks
• The application allows the parent to block access to the application store on the child's device;
• Possibility to block applications already purchased on the child's Device.

Installing the Protect Children on the Web application:
• Download the Protect Children Online application from the Play Store
• Choose the device you use for Child / Parent
• Create a parent account in the application
• Install the application on the child's phone and log in to the parent's account. The mission to Protect Children on the Web is to support parents in what is most important to them - that is, in ensuring proper protection for the child in a virtual world with which the youngest have contact with children from an early age.

This application uses the Device Administrator privilege.
Read more
Collapse
2.5
68 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Poprawienie stabilności oraz wydajności działania aplikacji.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 1, 2021
Size
5.5M
Installs
5,000+
Current Version
1.0.9
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
Developer
AL. JEROZOLIMSKIE 160 WARSZAWA, 02-326 Poland
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.