ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

සියලුදෙනටාම
50,490
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් රාජධානිය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
නව්යකරණයන්: දැන් ETMONEY හරහා ශුන්ය කොමිෂස්හි සෘජු අන්යෝන්ය අරමුදල් ආයෝජනය කරන්න. වසර 25 කට වැඩි කාලයක් පුරා අරමුදල් වලට වඩා ලක්ෂ 25 ක් පමණි.

අබ් හොඩි උපර් කි කමායි ඉමාන්ඩාරි සී! ETMONEY මත එක් තනි, දෘෂ්ය ඩෑෂ් බෝඩ් එකකින් ලම්ප්සම් හෝ SIP හරහා ඕනෑම අන්යෝන්ය අරමුදල් නිවසක සෘජු අන්යොන්ය අරමුදල් ආයෝජනය කරන්න.

ETMONEY යනු ඔබේ මුදල් අවශ්ය සෑම දෙයක්මයි. ඔබගේ මුදල් වර්ධනය කිරීම, බදු ඉතිරි කිරීම, ක්ෂණික පෞද්ගලික ණය ලබා ගැනීම සහ රක්ෂණය මිලදී ගැනීමයි. මේ සියලු ක්ෂණික, සම්පූර්ණයෙන්ම කඩදාසි සහ එක් එක් දෘශ්ය උපකරණ පුවරුව මතයි. තව මොකක්ද? සීමිත කාලයක් සඳහා ETMONEY නොමිලේ බොක්සිං පහසුකම් ලබා දෙයි!

අන්යොන්ය අරමුදල් ආයෝජනය, රක්ෂණය මිලදී ගැනීම, CreditLine සමඟ 24 * 7 ණය ලබා ගන්න, ETMONEY සමඟ වැඩි වැඩියෙන්!

ETMONEY ජංගම යෙදුම සමඟ මුදල් ප්රශ්න දැන් සරලයි -
1. ඔබේ මුදල් වර්ධනය කරන්න - ශුන්ය කොමිෂිවල ආයෝජනය කරන්න. එම්.එම්.එම්නි විසින් එකදු ලියාපදිංචි කිරීමකින් පමණක් සියළු අන්යොන්ය අරමුදල් සමාගම්වල ඍජු අන්යෝන්ය අරමුදල් වලට ආයෝජනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ක්ෂණික, කඩදාසි ෙනොමැති KYC මිනිත්තු 2 කින් යුක්තව, සහ ඔබ සඳහා හොඳම අෙන්යූ අරමුදල් ෙයෝජනාව ෙතෝරා ගැනීමට සහ ආෙයෝජනය කිරීමට සවිමත් විදර්ශන සහ විෙශේෂ උපෙදස් ලබා ගැනීම. අපි රිලයන්ස් අන්යොන්ය අරමුදල, SBI අන්යෝන්ය අරමුදල, කොටක අන්යෝන්ය අරමුදල, මෝටිලාල් ඔස්වාල්, මිර්රි ඇසෙට් වැනි කීර්තිමත් නාමාවලට අමතරව ප්රධාන වශයෙන් අ.ස.ම.
2. Smart Deposit - වඩා හොඳ හා ස්ථාවර ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට ද්රවශීල අරමුදල් ආයෝජනය කරන්න. රු. 500 සහ ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම වේලාවක ඉවත් කර ගන්න.
3. ස්මාර්ට් සෝසස් - පර්යේෂණ කිරීමට හා එක් එක් අන්යෝන්ය අරමුදල් තෝරාගැනීම අවශ්ය නොවේ! ඔබගේ අවදානම් පැතිකඩ සහ ආයෝජන ක්ෂිතිජය මත පදනම්ව අපගේ විශේෂඥයන් විසින් හසුරුවන ලද ඉහළම ක්රියාකාරී ඍජු අන්යොන්ය අරමුදල් විසඳුම් සඳහා ආයෝජනය කරන්න. SBI අන්යෝන්ය අරමුදල, රිලයන්ස් අන්යෝන්ය අරමුදල, මොටිලාල් ඔස්වාල්, මිර්රේ ඇසෙට්, කොටක අන්යෝන්ය අරමුදල් ආදිය වැනි සෑම මූල්ය ඉලක්කයකටම විසඳුම් සෙවිය හැක.
a) ආක්රමණශීලී විසඳුම - ඔබේ දරුවාගේ අධ්යාපන අරමුදල් වැනි දිගුකාලීන අරමුණු සඳහා ආක්රමනශීලී හා ඉහළ කාර්යසාධනයක් ඇතිව කුඩා කුඩා මුදලකි.
b) සමතුලිත විසඳුම - වර්ධන සහ ප්රතිලාභ සමබර කර ඇති විශාල ප්රමාණයේ සහ මධ්යම ප්රමාණයේ සීමාවන්හි නිවැරදි මිශ්රණයකට ආයෝජනය කරන්න.
c) සුරක්ෂිත විසඳුම - බැංකු තැන්පතු සඳහා සුදුසු ආදේශකයක් ලබා දෙන ස්ථාවර හා ස්ථාවර ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට ද්රවශීල අරමුදල් ආයෝජනය කරන්න.
d) බදු ඉතිරි කිරීමේ විසඳුම - ELSS අරමුදල් සඳහා ආයෝජනය 80C යටතේ බදු ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සහ සාම්ප්රදායික ආයෝජන විකල්ප වලට වඩා හොඳ ප්රතිලාභයක්.
4. CreditLine - ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ 24 * 7 ක්ෂණික ප්රවේශ ණය ලබා ගන්න. ඔබට අවශ්ය විටක මුදල් ලැබීමට. මූලික ලක්ෂණ නම් නම්යශීලී ආපසු ගෙවීම් ඇතුළත් වන අතර, භාවිතා කරනු ලබන ප්රමාණය මත පමණක් පොලිය ගෙවිය යුතුය.
5. රක්ෂණ සමාගම්වලින් රක්ෂණ ලබා ගන්න.
6. වියදම් කිරීම හා බිල්පත් ස්වයං-සූක්ෂම ලෙස!

යෙදුම් විශේෂාංග:
• ඍජු අන්යොන්ය අරමුදල් මිලදී ගැනීම සඳහා ඉහළ පෙළේ මූල්ය සමාගම් - රිලයන්ස් අන්යෝන්ය අරමුදල, මොටිලාල් ඔස්වල්, SBI අන්යොන්ය අරමුදල
• නම්යශීලී ආපසු ගෙවීමේ සැලසුම් සහිතව ඔබට ඇප් එකෙන් අවශ්ය මුදල් ලැබීමට පෙර අනුමත ණය * ලබා ගන්න.
• ඔබේ MF ආයෝජන එකේ ස්ථානයක එක් වරක් නිරීක්ෂණය කරන්න
• අන්යොන්ය අරමුදල් තෝරා ගැනීමෙන් තොරව Smart Solutions සඳහා ආයෝජනය කරන්න
• ඔබේ MF ආයෝජන අවශ්යතා අනුව SIP ආරම්භ කරන්න හෝ ලම්ප්ස්ම් ආයෝජනය කරන්න
SmartDeposit සමඟ Liquid අන්යොන්ය අරමුදලට ආයෝජනය කරන්න. 24 * 7 ඉවත් කිරීමේ පහසුකම් සහිත FD වඩා හොඳ ප්රතිලාභයක් ලබා ගන්න.
• ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ යුරෝපා සංගමය හැරුණු විට NRIs (ඉන්දියාවේ ඉහල අන්යෝන්ය අරමුදල්) ආයෝජනය කළ හැකිය
• බදු ඉතිරි කිරීම සඳහා හොඳම ELSS අන්යෝන්ය අරමුදල් සඳහා ආයෝජනය කරන්න.
• ජීවිත රක්ෂණ, මෝටර් රථ රක්ෂණය සහ ද්වි රෝද රථ රක්ෂණය මිලදී ගත නොහැක


* ₹ 25 ₨ ₨ 25 ක් වැඩි බව ඇඟවුම් කරයි. එය ₹ 5,000 ක මාසික මාසික ගෙවුම් ශේෂයක් මගින් වසර 25 ක කාලයක් පුරා ක්රියාත්මක වන අතර, එය සමාන්තර විනිමය අරමුදල් සැලැස්මේ සෘජු සැලැස්මෙන් 14% එම යෝජනා ක්රමයේ 12.5% ​​එකම සැලැස්ම අනුව.
තවත් කියවන්න
4.5
මුළු වශයෙන් 50,490
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
තවත් කියවන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2018 සැප්තැම්බර් 18
තරම
21M
ස්ථාපන
1,000,000+
වත්මන් අනුවාදය
3.1.1.13
Android අවශ්‍යයි
4.0.3 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
අන්තර්ක්‍රියාකාරී මූලාංග
පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාව, තොරතුරු බෙදා ගනී
පිරිනමන ලද්දේ
Times Internet Limited
සංවර්ධක
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.