ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

55 230
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY CreditLine, get instant loans without any hassles.
✛ It's your Lifetime Loan Pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Manažér Money All-in-One: Jedno miesto pre všetky vaše osobné finančné potreby vrátane SIP, podielových fondov, investícií, úverov a úverov a ďalšie.

ETMONEY je pokročilý správca peňazí založený na SMS, ktorý vám pomôže zostať na vrchole všetkého, čo súvisí s vašimi peniazmi. Môžete investovať do investícií do podielových fondov, SIP, sledovať svoje výdavky a účty a najdôležitejšie využívať okamžité pôžičky a úvery bez toho, aby ste museli čeliť problémom v režime offline.

Sledujte výdavky a účty
✛ Automaticky spája všetky vaše výdavky vo všetkých bankách a kreditných kartách
✛ Všetky výdavky sú prehľadne roztriedené na stravovanie, cestovanie, nakupovanie atď. Bez manuálneho vstupu
✛ Všetky vaše účty, EMI, SIP, platby poistného na jednom mieste. Inteligentné pripomienky zabezpečujú, že nikdy nezmeškáte svoje termíny a ušetríte za oneskorené poplatky.

Vzájomné fondy - Nájdite všetky podfondy SIP a investície pod jednou strechou!

Vychutnajte si plynulé investície do podielových fondov a zároveň investujte svoje peniaze do najlepších podielových fondov a dosahujte zisk. ETMoney ponúka bohaté poznatky o dostupných vzájomných fondoch na trhu s odborným poradenstvom. Okrem toho môžete sledovať aj investície realizované mimo aplikácie prostredníctvom jedinečného sledovania SMS.

Akonáhle získate jasný prehľad o vašich peniazoch s jedným oknom, môžete ju rozšíriť investovaním do Priamych podielových fondov
✛ Úplne bezplatné, neobmedzené transakcie v 1000 + priamych podielových fondoch s nulovou províziou
✛ Môžete začať zvyšovať svoje peniaze investovaním do SIP s nízkou hodnotou Rs.100 za mesiac
✛ Získajte bezpapierové KYC za 2 minúty
✛ Po investovaní sledujte a porovnajte výkonnosť svojho portfólia s bohatými poznatkami a odborným poradenstvom
✛ Unikátne sledovanie SMS, ktoré vám umožní sledovať všetky investície do podielových fondov na jednom mieste, či už prostredníctvom makléra alebo webových stránok podielových fondov
Inteligentné riešenia na úsporu peňazí
Naše riešenia šité na mieru vám pomôžu vybrať investície, ktoré vyhovujú vášmu rizikovému profilu a finančným cieľom
SmartDeposit vám pomôže investovať do likvidných prostriedkov, aby ste získali lepšie a stabilnejšie výnosy bez väčšieho rizika. Zariadenie okamžitého stiahnutia k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní
Úspory dane vám pomôže maximalizovať daňové úspory až do hodnoty Rs.68.850 prostredníctvom ELSS, životného poistenia, zdravotného poistenia
Inteligentné riešenia vám pomôžu investovať do diverzifikovaného portfólia troch najlepších priamych podielových fondov naraz

Okamžité úvery a úvery
Ak nedodržíte peniaze v dôsledku výdavkov na konci mesiaca alebo neplánovaných výdavkov, získali sme Vám kreditnú linku ETMONEY CreditLine , získali okamžité pôžičky bez akýchkoľvek problémov.
✛ Je to vaša Lifetime Loan Pass pre opakujúce sa, okamžité úvery
✛ Úplne bezpapierová žiadosť o úver
✛ Požičiavaj si toľko ako Rs. 3000 alebo tak vysoko ako Rs. 5,00,000
✛ Splatiť za niekoľko dní alebo niekoľko mesiacov podľa vášho výberu
✛ Plaťte úroky iba z použitej sumy

Prečo by ste mali mať službu ETMONEY?
Viac vrstiev zabezpečenia na zaistenie bezpečného a bezpečného používania
✛ Zamknutie osobnej aplikácie zabraňuje prístupu neoprávnených aplikácií
✛ 256-bitové šifrovanie a SSL upínacia technológia zaisťujú bezpečnosť dát
✛ Súkromné ​​dátové centrum s prvotriednymi bezpečnostnými opatreniami
✛ Nie sú k dispozícii žiadne citlivé údaje, ako osobné SMS, heslá, OTP atď

Z podielových fondov Investovanie do okamžitých pôžičiek s flexibilnými možnosťami splácania na sledovanie výdavkov, SIP a oveľa viac, ETMONEY je aplikácia All-in-One Money Manager.

Stiahnite si ETMoney App dnes a začnite!
Ďalšie informácie
4,5
Celkove 55 230
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

Besides, there's a limited period offer to get Amazon voucher worth ₹1,000 if your CreditLine is activated between 1st Oct & 7th Nov, 2018. Hurry up!
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
4. novembra 2018
Veľkosť
27M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
3.1.4.11
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Zdieľanie informácií
Od predajcu
Times Internet Limited
Vývojár
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.