සරල සිංහල ත්‍රිපිටකය

5.0
1.06K reviews
50K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

පිටක.lk ත්‍රිපිටක මෘදුකාංගය අලුත් app එකක් ලෙසින් මෙසේ සූත්‍ර සෙවීම (search) සහ සූත්‍ර නාමාවලිය ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිතව ඔබ අතට පත්වේ.
ත්‍රිපිටකය කියවන ධර්මය ඉගන ගන්නා ඔබගේ දෙමාපියන්ගේ සහ දන්නා හඳුනන භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ජංගම දුරකථන වලට install කර දෙන්න.
සිංහල: A.P. Soysa සිංහල පරිවර්තනය සහිත කියවීම පහසු සිංහල ත්‍රිපිටකය.
පාලි: ඡත්ත සංගායනා ත්‍රිපිටකය

ධර්ම දානය සඳහා හැකිතාක් බෙදා හරින්න. වරදක් දුටුවොත් අප වෙත දන්වන්න.
Updated on
Apr 17, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available
5.0
1.06K reviews
A Google user
September 23, 2019
Much merits for all hard works. The Dark mode and Bookmark features are very useful. Theruwansaranai !!! ------------------------- I have a simple request (may be this is difficult from developers side) can you please add a way to darken the background white color of the app?. When I read in the nights this bright background hurts my eyes. Without doubt I must say, this is the most useful app I ever used in my phone. much merit for everybody who behind this great task. Theruwansaranai.
151 people found this review helpful
Did you find this helpful?
A Google user
January 15, 2020
This is a very useful app for all over the buddhism people.. Thanks a lot for your great effort. I installed this app to my samsung galaxy J2 mobile. but vinaya pitakaya and abhidhamma pitakaya doesn't work properly.. those are displaying as hidden font(washout fonts).. please check and tell me what can I do that problem.
57 people found this review helpful
Did you find this helpful?
A Google user
April 22, 2019
This is a good work. But very few pali suthras are not present in the sinhala format.. For example "milindawagga" section is not present in sinhala. If those sections could also be included, it would be much help. Thank you.
69 people found this review helpful
Did you find this helpful?

What's new

අකුරු වැරදි නිවැරදි කිරීම් රාශියක් සමග. Fixed many spelling errors