Yatse: Kodi remote control and cast

Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Yatse is the only Kodi remote control app you will ever need to fully manage all of your devices.
It's not only simple, beautiful and fast, but also provides everything you have always wanted to enhance your usage of Kodi, including many features that you never thought you needed or were possible.

Monthly updates and fast, efficient support allow us to offer more features and have a higher rating than any other competitor since 2011.
Making Yatse the best original Kodi remote control for Android.

UNIQUE FUNCTIONS
Stream your Kodi, Plex and Emby media to your Android device, UPnP, AirPlay, Chromecast, FireTV, Roku and Smart TV*
Cast your phone media to your Kodi, UPnP, AirPlay, Chromecast, FireTV, Roku and Smart TV*
• Native support for Plex™ and Emby™ servers*
• Natural voice commands
• Full Android Wear and Auto support
Offline Media* to sync Kodi, Plex and Emby media to your device for offline playing or casting
• Integrated Audio Player* with gapless support
• Multiple widgets for fast remote control, now playing details and more
• Cloud Save* for easy backup and restoration of all your settings, hosts and commands
• Unlimited Custom Commands to gain access to the most advanced Kodi remote functions
• AV Receiver plugins* allowing direct volume control of your supported receivers from Yatse

SOME OTHER FEATURES
• Modern and intuitive interface, optimized for phones and tablets
• Completely configurable to fill all your needs
• DashClock / Muzei extensions
• Notifications and Lockscreen controls
• Quickly find your media with advanced sorting, filtering and global search
• Detailed now playing with fast control of subtitles (Including downloading and syncing), audio and video streams
• Wake on LAN (WOL) and power control options
Multiple plugins for SMS, call and notification forwarding or starting Kodi remotely
• Send media from YouTube or browser to Kodi
• Optimized for speed and low battery usage even on older devices
• Support themes*
• Offer an API to remote control Kodi and Yatse from other Android applications
• Tasker plugin

And much more, just install and try.

HELP AND SUPPORT
• Yatse: Kodi remote control and cast website: https://yatse.tv
• Setup and usage documentation: https://yatse.tv/wiki
• FAQ: https://yatse.tv/faq

Please use email, website or In-App help section for support and feature requests, as comments on Play Store do not give enough information and do not permit to contact you back efficiently.

The free version is fully functional without any ads. Some advanced functions (noted with an *) require the pro version to be used.
Consider buying Unlocker if you want to support the continued development (7 years already) of this application.

NOTES
• Most Kodi Addons and PVR cannot be streamed due to Kodi limitations
• Kodi does not support transcoding, so your media must be compatible with your player
• See https://yatse.tv/yatse-vs-kore if you think official means better and older
• This application can remotely control all Kodi versions, including the latest Leia's alpha | https://kodi.tv/
• All commons forks like SPMC, OSMC, MrMC, Librelec, Openelec are also fully supported
• Kodi™/XBMC™ are trademarks of the XBMC Foundation
• The screenshots contain content copyright Blender Foundation | https://www.blender.org/
• All images are used under their respective CC Licenses | https://creativecommons.org/
• Except the material attributed above, all posters, still images and titles depicted in our screenshots are fictitious, any similarity to actual movies copyrighted or not, dead or alive, is purely coincidental
• No animal was harmed in the making of this app
Yatse είναι η μόνη εφαρμογή τηλεχειριστηρίου Kodi που θα χρειαστεί να διαχειριστείτε πλήρως όλες τις συσκευές σας.
Δεν είναι μόνο απλό, όμορφο και γρήγορο , αλλά παρέχει πάντα όσα πάντα θέλατε να βελτιώσετε τη χρήση του Kodi, συμπεριλαμβανομένων πολλών χαρακτηριστικών που ποτέ δεν νομίζατε ότι χρειάζεστε ή ήταν εφικτά.

Οι μηνιαίες ενημερώσεις και η γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη μας επιτρέπουν να προσφέρουμε περισσότερες δυνατότητες και υψηλότερη βαθμολογία b>.
Κάνοντας το Yatse το καλύτερο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο Kodi για το Android.

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Stream τα μέσα Kodi, Plex και Emby στη συσκευή σας Android, UPnP, AirPlay, Chromecast, FireTV, Roku και Smart TV *
Μεταδώστε τα μέσα τηλεφώνου σας στο Kodi, UPnP, AirPlay, Chromecast, FireTV, Roku και Smart TV *
• Φυσική υποστήριξη για εξυπηρετητές Plex ™ και Emby ™
• Φυσικές φωνητικές εντολές
• Πλήρης υποστήριξη Android Wear και Auto
Μέσα εκτός σύνδεσης * για συγχρονισμό μέσων Kodi, Plex και Emby στη συσκευή σας για αναπαραγωγή ή χύτευση εκτός σύνδεσης
• Ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου * με υποστήριξη χωρίς κενά
• Πολλαπλά widgets για γρήγορο τηλεχειριστήριο, παίζοντας λεπτομέρειες και πολλά άλλα
• Cloud Save * για εύκολη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση όλων των ρυθμίσεων, κεντρικών υπολογιστών και εντολών
• Απεριόριστες Προσαρμοσμένες εντολές για πρόσβαση στις πιο προηγμένες λειτουργίες απομακρυσμένης λειτουργίας Kodi
• Plugins AV Receiver * επιτρέποντας τον άμεσο έλεγχο της έντασης των υποστηριζόμενων δεκτών σας από το Yatse

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σύγχρονη και διαισθητική διασύνδεση, βελτιστοποιημένη για τηλέφωνα και tablet
• Πλήρως ρυθμιζόμενο για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας
• Επεκτάσεις DashClock / Muzei
• Ειδοποιήσεις και χειριστήρια Lockscreen
• Βρείτε γρήγορα τα μέσα σας με προηγμένη ταξινόμηση, φιλτράρισμα και παγκόσμια αναζήτηση
• Αναλυτική αναπαραγωγή τώρα με γρήγορο έλεγχο των υπότιτλων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης και συγχρονισμού), των ροών ήχου και βίντεο
• Wake on LAN (WOL) και επιλογές ελέγχου ισχύος
Πολλαπλές προσθήκες για αποστολή μηνυμάτων SMS, κλήσεων και ειδοποιήσεων ή απομακρυσμένη εκκίνηση του Kodi
• Αποστολή μέσων από το YouTube ή το πρόγραμμα περιήγησης στο Kodi
• Βελτιστοποιημένη για ταχύτητα και χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας ακόμη και σε παλαιότερες συσκευές
• Θέματα υποστήριξης *
• Προσφορά API για απομακρυσμένο έλεγχο Kodi και Yatse από άλλες εφαρμογές Android
• Tasker plugin

Και πολλά άλλα, απλά εγκαταστήστε και δοκιμάστε.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
• Yatse: Τηλεχειριστήριο Kodi και χάρτης: https://yatse.tv
• Τεκμηρίωση εγκατάστασης και χρήσης: https://yatse.tv/wiki
• Συχνές ερωτήσεις: https://yatse.tv/faq

Χρησιμοποιήστε την ενότητα βοήθειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοπου ή εντός εφαρμογής για υποστήριξη και αιτήματα λειτουργιών, καθώς τα σχόλια στο Play Store δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική επαφή σας.

Η δωρεάν έκδοση είναι πλήρως λειτουργική χωρίς διαφημίσεις. Ορισμένες προηγμένες λειτουργίες (σημειωμένες με *) απαιτούν την έκδοση pro που θα χρησιμοποιηθεί.
Εξετάστε την αγορά του Unlocker εάν θέλετε να υποστηρίξετε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη (7 χρόνια ήδη) αυτής της εφαρμογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Τα περισσότερα πρόσθετα Kodi και PVR δεν μπορούν να μεταδοθούν λόγω των περιορισμών του Kodi
• Το Kodi δεν υποστηρίζει την κρυπτογράφηση, επομένως τα πολυμέσα σας πρέπει να είναι συμβατά με τη συσκευή αναπαραγωγής
• Βλ. Https://yatse.tv/yatse-vs-kore αν νομίζετε ότι η επίσημη σημαίνει καλύτερα και παλαιότερα
• Αυτή η εφαρμογή μπορεί να ελέγχει εξ αποστάσεως όλες τις εκδόσεις Kodi, συμπεριλαμβανομένου του άλφα alpha | της Leia https://kodi.tv/
• Όλες οι συσκευές όπως SPMC, OSMC, MrMC, Librelec, Openelec υποστηρίζονται επίσης πλήρως
• Το Kodi ™ / XBMC ™ είναι εμπορικά σήματα του ιδρύματος XBMC
• Τα στιγμιότυπα οθόνης περιέχουν περιεχόμενα πνευματικών δικαιωμάτων Blender Foundation | https://www.blender.org/
• Όλες οι εικόνες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες άδειες CC. | https://creativecommons.org/
• Εκτός από το υλικό που αναφέρθηκε παραπάνω, όλες οι αφίσες, οι ακίνητες εικόνες και οι τίτλοι που απεικονίζονται στα στιγμιότυπα οθόνης μας είναι πλασματικοί, κάθε ομοιότητα με πραγματικές ταινίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή όχι, νεκρές ή ζωντανές, είναι καθαρά τυχαία
• Κανένα ζώο δεν υπέστη βλάβη κατά τη δημιουργία αυτής της εφαρμογής
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,7
68.701 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Important: Please join https://community.yatse.tv to discuss about Yatse future.

8.8.0
• Finally ended that Kotlin migration.
• Tons of small fixes and coroutine.
• Emby fork JellyFin (https://jellyfin.media) is supported.
• Many many other things that can't fit here :)

And more see application internal Changelog.
If you have any issue please contact us!

If you like this, do not forget to rate the application and to purchase the In-App Unlocker to ensure continued development.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
14 Δεκεμβρίου 2018
Μέγεθος
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Εγκαταστάσεις
1.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Απαιτεί Android
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προϊόντα εντός εφαρμογής
3,49 $ - 6,49 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
Tolriq
Προγραμματιστής
©2018 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.