mObywatel – Twoje mDokumenty w smartfonie

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

mObywatel to bezpłatna aplikacja rządowa na smartfon, dzięki której masz szybki dostęp do swoich mDokumentów. Pierwszą usługą dostępną w aplikacji jest mTożsamość.

Za pomocą mTożsamości potwierdzisz tożsamość:
• w prywatnych kontaktach z innymi obywatelami:
 • wyświetlisz swoje dane na ekranie telefonu,
 • przekażesz drugiej osobie swoje dane na telefon, wtedy automatycznie pobierzesz i zapiszesz w swoim telefonie jej dane — pod warunkiem, że oboje jesteście użytkownikami aplikacji mObywatel,
• w sklepach i punktach usługowych, w których obsługa korzysta z mWeryfikatora — aplikacji do sprawdzania tożsamości użytkowników mObywatela.

Wkrótce w aplikacji mObywatel pojawią się nowe mDokumenty — na przykład mDowód Osobisty czy mPrawo Jazdy.

Aplikacja jest bezpłatna. Zapłacisz jedynie za korzystanie z internetu lub połączenia telefoniczne — według taryfy operatora, z którego usług korzystasz na swoim smartfonie.

Z mTożsamości może korzystać każdy, kto jest pełnoletni i ma:
• ważny dowód osobisty,
• profil zaufany (eGo),
• smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 6.0 lub nowszej, wyposażony w Bluetooth i aparat fotograficzny;
• aktywną aplikację mObywatel,
• połączenie z internetem.

NIE MOŻESZ korzystać z mTożsamości, jeśli twój zwykły dowód jest nieważny — na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży.

mTożsamość korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych:
• imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL — czyli danych z rejestru PESEL,
• zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał dokument — czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Te dane możesz w każdej chwili wyświetlić na ekranie swojego smartfona.

Dzięki mTożsamości sprawdzisz tożsamość i wymienisz się danymi bez spisywania, skanowania czy fotografowania dowodu osobistego. Wymieniać się danymi możesz tylko z innymi użytkownikami aplikacji mObywatel.

Przekazać komuś lub pobrać od kogoś — z telefonu na telefon — możesz tylko część tych danych:
• imiona i nazwisko,
• zdjęcie w niskiej rozdzielczości,
• numer dowodu oraz informację, kto go wydał.

Swoją tożsamość potwierdzisz również w sklepach, klubach sportowych lub punktach usługowych, które korzystają z aplikacji mWeryfikator — obsługa może wyłącznie pobrać twoje dane, ale nie może ich zapisać.
mWeryfikator nie pozwoli również na zrobienie zrzutu ekranu z twoimi danymi.

Jeśli twoją tożsamość sprawdza osoba korzystająca z aplikacji mWeryfikator, możesz udostępnić jej wyłącznie imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości.

mTożsamość nie zastąpi dowodu osobistego w banku, urzędzie, podczas kontroli drogowej lub przekraczania granicy.

Ze względów bezpieczeństwa dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajesz go przy aktywacji aplikacji — jest przypisany do ciebie i twojego telefonu.

Jeśli zgubisz telefon, masz 2 możliwości:
• zastrzeż certyfikat w aplikacji na innym smartfonie (musisz ją pobrać na inny smartfon),
• zgłoś utratę telefonu — zadzwoń pod numer 42 253 54 74, telefon działa w godzinach 7.00-18.00 w dni powszednie.

Dodatkowo dostęp do danych jest zabezpieczony hasłem dostępu, które wybierasz przy aktywacji aplikacji.

Wiarygodność danych innej osoby potwierdza status certyfikatu. Zobaczysz go podczas wymiany danych oraz w historii pobranych danych. Dodatkowo możesz sprawdzić aktualność certyfikatu online — aby to zrobić, wybierz odpowiednią ikonę, która wyświetla się wraz z danymi osoby.

Pamiętaj, że dane, które pobierasz od innego użytkownika za pomocą mTożsamości, podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i prywatności. To oznacza, że nie możesz ich na przykład publikować ani udostępniać innym osobom.

Więcej informacji na
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/mdokumenty-potwierdzaj-tozsamosc-smartfonem
mObywatel government is a free application for smartphones, which gives you quick access to your mDokumentów. The first service is available in the application mTożsamość.

Using the mTożsamości confirm identity:
• in private contacts with other citizens:
& # 8195; • to display your data on the phone screen,
& # 8195; • you pass your details to another person on the phone, then automatically download and save on your phone, the data - provided that you are both application users mObywatel,
• in shops and service outlets, in which the service uses the mWeryfikatora - the application to verify the identity of users mObywatela.

Soon the application will be new mObywatel mDokumenty - for example mDowód personal or mPrawo Drive.

The application is free of charge. You will pay only for the use of the Internet or telephone calls - tariff operator, whose services you use on your smartphone.

With mTożsamości can benefit anyone who is of age and has:
• A valid identity card,
• a trusted profile (ego)
• smartphone with Android operating system version 6.0 or later, with Bluetooth and a camera;
• active application mObywatel,
• Internet connection.

You CAN NOT use the mTożsamości if your plain proof is invalid - for example, has been restricted due to theft.

mTożsamość uses current identity data , which are located in the state registers:
• names, surname, date of birth, social security number - the data from the register of Social Security,
• images, expiry date, number of evidence about who issued the document - that is, from the registry ID Cards.

This data can at any time to display on the screen of your smartphone.

With mTożsamości identity check and replace the data without the writing, scanning, photographing or identity card. You can exchange data only with other application users mObywatel.

To someone or download from someone - from phone to phone - you can only part of the data:
• name and surname,
• low-resolution image,
• card number and information, who issued it.

Confirm its identity also in shops, sports clubs or service points, applications that use mWeryfikator - the service can only download your data, but can not save them.
mWeryfikator will not also take snapshots of your data.

If your identity checks for the person using the application mWeryfikator, you can only share her full name and image in low resolution.

mTożsamość not replace an identity card in a bank, office, or at a road crossing the border.

For safety reasons, the data stored in the phone are encrypted and signed a certificate issued by the Ministry of Digitization. The certificate confirms the authenticity of data. You get it when you activate the application - is assigned to you and your phone.

If you lose your phone, you have 2 options:
• Restrict certificate application on another smartphone (you have to download it to another smartphone)
• Report the loss of your phone - call us on 42 253 54 74, mobile working hours on weekdays 7.00-18.00.

In addition, access to data is protected by password, which you activate the application.

Reliability of data confirms the status of another person's certificate. You'll see it when exchanging data and historii downloaded data. Additionally, you can check the validity of the certificate online - to do this, select the corresponding icon that is displayed together with the data person.

Note that the data you download from another user using mTożsamości, subject to the provisions on the protection of personal data privacy and personal rights. This means that you can not, for example, publish or share with others.

More information
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/mdokumenty-potwierdzaj-tozsamosc-smartfonem
Read more
2.7
1,624 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Poprawki zwiększające ergonomię oraz użyteczność aplikacji.
Read more

Additional Information

Updated
October 23, 2018
Size
4.4M
Installs
100,000+
Current Version
1.2.1 (18.49)
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ministerstwo Cyfryzacji
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.