mObywatel – Twoje mDokumenty w smartfonie

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

mObywatel to bezpłatna i oficjalna rządowa aplikacja na smartfony. Dzięki niej zyskasz dostęp do elektronicznych dokumentów i usług.

mTożsamość
Pozwala na okazanie tożsamości wszędzie tam, gdzie wprost nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Np. na poczcie (przy odbieraniu „poleconych”), w pociągach PKP Intercity, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, na siłowni, w sklepie, w recepcji, korzystając z innych usług. Z mTożsamości nie skorzystasz m.in. u notariusza, w sądzie, w banku.
Osoba, której pokazujesz mTożsamość, może sprawdzić Twoje dane – oglądając je. Może też skorzystać z mWeryfikatora (warunkiem jest używanie smartfonów z tym samym systemem). W ten sposób zobaczy Twoje imię, nazwisko i zdjęcie w niskiej rozdzielczości.

eRecepta (Internetowe Konto Pacjenta)
Dzięki niej możesz pobrać, przeglądać, a przede wszystkim wykupić niezrealizowane recepty wystawione przez lekarza. Aplikacja daje również dostęp do niezrealizowanych recept Twoich dzieci oraz innych osób, od których otrzymasz pełnomocnictwo. Usługa jest częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
Po wybraniu recepty na ekranie wyświetlą się szczegółowe dane, w tym jej status i informacje o lekach. Receptę zrealizujesz, podając numer PESEL lub okazując aptekarzowi kod QR. Usługa wymaga dostępu do Internetu. Jeśli chcesz mieć dostęp do eRecepty offline — pobierz ją na urządzenie.

mLegitymacja szkolna
Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. Pokazując ją, potwierdzasz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg. To ważne! Legitymację możesz aktywować, używając kodów otrzymanych w sekretariacie szkoły (pod warunkiem, że szkoła ma podpisane porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji).
mLegitymację możesz okazać na ekranie smartfona lub potwierdzić z pomocą mWeryfikatora.

mLegitymacja studencka
mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Dzięki niej potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg. Możesz ją okazać na ekranie smartfona lub potwierdzić dane za pomocą mWeryfikatora.

mPojazd
mPojazd odzwierciedla dane zawarte m.in. w dowodzie rejestracyjnym i polisie OC. Mogą z niego korzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów. A więc ci, którzy są „wpisani w dowód rejestracyjny”. Znajdziesz tu: markę i model pojazdu, rok produkcji, numer rejestracyjny, VIN, termin badania technicznego.
Uwaga! mPojazd nie łączy się z siecią bez Twojej zgody, aby pobrać nowe informacje o ubezpieczeniu lub badaniu technicznym, musisz samodzielnie wybrać opcję „odśwież dane”.
Dodatkowo usługa pozwala na przekazanie danych pojazdu w postaci kodu QR innym aplikacjom.

Polak za Granicą
To źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy wyprawie za granicę. Znajdziesz tu podstawowe informacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych sposobów podróżowania. Dowiesz się, jak skontaktować się z ambasadą i konsulem.

Jak gwarantujemy bezpieczeństwo danych?
Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych.
Dostęp do danych zabezpieczony jest hasłem, które ustawiasz przy aktywacji aplikacji. mObywatel obsługuje logowanie odciskiem palca. Ten sposób logowania dodatkowo zabezpieczony jest PIN-em (funkcja dostępna dla większości telefonów z czytnikiem linii papilarnych).

Gdzie znajdziesz więcej informacji?
Więcej informacji znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce „Publiczna aplikacja mobilna”.

Szukasz pomocy?
Jesteśmy pod numerem: 42 253 54 74 (w dni robocze, w godz. 7.00-18.00). Możesz również do nas napisać: mobywatel-pomoc@coi.gov.pl

Co dalej?
Cały czas pracujemy nad nowymi i usprawnieniem istniejących usług. Dlatego zawsze warto mieć aktualną wersję aplikacji. Masz pomysł na kolejne usługi? Napisz do nas: mobywatel@mc.gov.pl
mObywatel is a free and official government smartphone app. Thanks to it you will gain access to electronic documents and services.

mTożsamość
It allows you to show your identity wherever there is no ID card or passport required. For example, at the post office (when receiving "referrals"), on PKP Intercity trains, during elections, when setting up loyalty cards, at the gym, in the store, at the reception, using other services. You will not be able to use mSolity at a notary, in court, in a bank.
The person you are showing m Identification can check your data by watching them. It can also use mWeryfikatora (the condition is to use smartphones with the same system). In this way, he will see your name, surname and photo in low resolution.

eRecepta (Internet Patient Account)
Thanks to it you can download, browse and, above all, buy unrealized prescriptions issued by a doctor. The application also gives access to unrealized prescriptions of your children and other people from whom you will receive a power of attorney. The service is part of the Internet Patient Account (IKP).
After selecting a prescription, detailed information will be displayed on the screen, including its status and information about medicines. You will complete the prescription by entering the PESEL number or by showing the QR code to the pharmacist. The service requires internet access. If you want to have access to eRecept offline - download it to your device.

mLegitymacja szkolna
Thanks to mLegitymacji you can forget about wearing a traditional document. By showing her, you confirm that you are a student of a given school, you will benefit from the concessions. This is important! You can activate the ID card using the codes received at the school office (provided that the school has signed an agreement with the Ministry of Digitization).
You can display the mLegitimation on the smartphone screen or confirm with the help of the mVisioner.

mLegitymacja studencka
Student training acts as a traditional document. Thanks to her you will confirm that you are a student, you will take advantage of the concessions. You can show it on the screen of the smartphone or confirm the data with the help of the mVisioner.

mPojazd
mPojazd reflects data contained, among others in the registration certificate and the OC policy. It can be used by people who own or co-own vehicles. So those who are "registered in the registration card". You will find here: the make and model of the vehicle, the year of production, the registration number, VIN, the date of the technical examination.
Warning! mPojazd does not connect to the network without your consent, to download new information about insurance or technical examination, you must independently select the option "refresh data".
In addition, the service allows the transfer of vehicle data in the form of a QR code to other applications.

Pole Abroad
This is the source of the most important information needed when traveling abroad. You will find basic information about customs, culture and convenient ways of traveling. You will learn how to contact the embassy and consul.

How do we guarantee data security?
The data stored in the phone is encrypted and signed with a certificate issued by the Ministry of Digitization. The certificate also confirms the authenticity of the data.
Access to the data is protected by a password that you set when activating the application. mObywatel supports login with a fingerprint. This way of logging in is additionally secured with a PIN (the function is available for most phones with a fingerprint reader).

Where can you find more information?
More information can be found on the website of the Public Information Bulletin of the Ministry of Digitalization in the tab " Public mobile application ".

Looking for help?
We are at number: 42 253 54 74 (on working days, 7.00-18.00). You can also write to us: mobywatel-pomoc@coi.gov.pl

What's next?
We are constantly working on new and improving existing services. That is why it is always worth having the current version of the application. Do you have an idea for more services? Write to us: mobywatel@mc.gov.pl
Read more
Collapse
3.4
5,237 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Poprawiliśmy wydajność aplikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 17, 2020
Size
5.9M
Installs
500,000+
Current Version
2.4.1 (18.77)
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ministerstwo Cyfryzacji
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.