Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Wydawcą aplikacji jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
🇵🇱 Z usługi mObywatel mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające polskie obywatelstwo i ważny dowód osobisty.

❗🛑 Pamiętaj! mObywatel nie prosi i nigdy nie prosił o zrobienie zdjęcia dowodu osobistego! Aplikację pobieraj wyłącznie ze sklepu Google Play.

Dzięki aplikacji:
👉 bezpiecznie okazujesz dane,
👉 realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,
👉 potwierdzasz uprawnienia kierowcy,
👉 sprawdzasz punkty karne,
👉 okazujesz dane samochodu,
👉 korzystasz z mLegitymacji,
👉 podróżujesz z UCC,
👉 masz zniżki z Kartą Dużej Rodziny,
👉 okazujesz bilety MKA i Bilkom.pl

Jak aktywować aplikację?
• Załóż Profil Zaufany, wejdź (na komputerze) na: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
• Wyłącz oprogramowanie, które przerywa sesje podczas przełączania się między aplikacjami (np. programy do „oszczędzania baterii”, optymalizacji systemu, tryb oszczędny itp.).
• Uruchom aplikację.
• Zapoznaj się z podanymi informacjami.
• Wybierz „Dodaj swój pierwszy dokument” - na liście wskaż np. mObywatel.
• Potwierdź, że „Ty to Ty” z wykorzystaniem:
- Profilu Zaufanego,
- eDowodu i aplikacji eDO App,
- banku.
• Jeśli chcesz uruchomić mLegitymację, pobierz kod w szkole / na uczelni (zeskanuj go wybierając z listy dokumentów mLegitymację).
Wsparcie techniczne. Tel.: +48221822253 (dni robocze, godz. 7-18), mail: mobywatel-pomoc@nask.pl

Dokumenty i usługi

mObywatel (d. mTożsamość)
Prosty sposób na wylegitymowanie się (okazanie danych). Gdzie? Niemal wszędzie - np. w pociągach, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy odbiorze poleconego na poczcie, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, przy innych usługach.
Z mObywatela nie skorzystasz w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w określonych sytuacjach w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM, przy części czynności urzędowych).
Więcej: https://www.gov.pl/web/mobywatel/gdzie-skorzystasz-z-dokumentu-mobywatel

Unijny Certyfikat COVID - UCC (inne nazwy: paszport, EU Digital COVID Certificate)
Cyfrowy certyfikat ułatwia swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii.

Krajowy Certyfikat COVID – uwzględniający testy antygenowe.

Gdzie - poza aplikacją mObywatel - znajdę Unijny Certyfikat COVID?
▪ Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - pacjent.gov.pl,
▪ Aplikacja mojeIKP.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/mobywatel

eRecepta
Okaż farmaceucie kod QR. Nie musisz podawać numeru PESEL.

mPrawo jazdy (prawo jazdy) i licznik punktów karnych
Uprawnienia z tradycyjnego prawa jazdy oraz punkty karne (aktualizowane o godz. 6.).

Karta Dużej Rodziny (KDR)
mKDR - czyli mobilna Karta Dużej Rodziny.

mPojazd
Dane z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i polisy OC (musisz być „wpisany w dowód”).

mLegitymacja szkolna i studencka
Kod aktywacyjny dostaniesz w szkole lub w dziekanacie (warunek formalny: porozumienie pomiędzy szkołą / uczelnią a KPRM).

Bilety
Bilkom - Bilety kolejowe (wymaga internetu), Małopolska Karta Aglomeracyjna.

Ulgowa Usługa Transportowa
Legitymacja umożliwiająca realizację zniżek na przejazdy pracownikom kolei (przed skorzystaniem zweryfikuj, czy Twoja firma udostępnia UUT w mObywatelu).

Bezpieczeństwo danych. Informacje zapisane w telefonie są szyfrowane i podpisane certyfikatem. Dostęp jest zabezpieczony hasłem, które ustawiasz przy aktywacji aplikacji.
Więcej informacji. Zajrzyj na https://www.gov.pl/mobywatel oraz do Biuletynu Informacji Publicznej.
The publisher of the application is the Chancellery of the Prime Minister.
🇵🇱 ​​Only people with Polish citizenship and a valid ID card can use the mObywat service.

❗🛑 Remember! mO Citizen does not ask and has never asked for a photo of an ID card! Download the application only from the Google Play store.

Thanks to the application:
👉 you show your data safely,
👉 you complete eRecept without providing your PESEL number,
👉 you confirm driver's qualifications,
👉 you check penalty points, < br /> 👉 you show your car details,
👉 you use mLegitymation,
👉 you travel with UCC,
👉 you have discounts with the Big Family Card,
👉 you show MKA and Bilkom.pl tickets

How to activate the application?
• Create a Trusted Profile, go to: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
• Disable any software that interrupts sessions when switching between applications (eg "battery saver", system optimization, economy mode, etc.).
• Run the application.
• Please read the given information.
• Select "Add your first document" - on the list select, for example, mObywatel.
• Confirm that "you are you" using:
- Trusted Profile,
- eDo and eDO App,
- bank.
• If you want to run mLegitymacja, download the code at the school / university (scan it by selecting mLegitymacja from the list of documents).
Technical support. Tel .: +48221822253 (working days, 7-18), e-mail: mobywatel-pomoc@nask.pl

Documents and Services

mObywat (formerly m Where? Almost everywhere - e.g. on trains, during elections, when putting on loyalty cards, when picking up a registered letter at the post office, at the gym, at the store, at the reception, at the clinic, for other services.
You will not be able to use mObywatela in a situation where the law requires the presentation of an ID card or passport (e.g. in certain situations at a bank, at an airport, at a notary, registering a SIM card, at some official activities ).
More: https://www.gov.pl/web/mobywatel/gdzie-sotykasz-z-dokumentu-mobywatel

EU COVID Certificate - UCC (other names: passport, EU Digital COVID Certificate)
The digital certificate facilitates the free travel of European Union citizens during a pandemic.

National COVID Certificate - including antigen tests.

Where - apart from the mObywat application - can I find the EU COVID Certificate?
▪ Internet Patient Account (IKP) - patient.gov.pl,
▪ MojeIKP application.
More information on the website: https://www.gov.pl/mobywatel

eRecepta
Show the pharmacist the QR code. You do not need to provide your PESEL number .

mDriving license (driving license) and penalty point counter
Traditional driving license entitlements and penalty points (updated at 6 am).

Big Family Card (KDR)
mKDR - a mobile Big Family Card.

mPojazd
Data from the registration certificate, vehicle card and third party insurance policy (you must be "entered in the proof").

School and student registration
You will get the activation code at school or at the dean's office (formal condition: agreement between the school / university and the Chancellery of the Prime Minister).

Tickets
Bilkom - Train tickets (requires internet), Małopolska Agglomeration Card.

Concessionary Transport Service
A pass enabling the use of discounts on journeys for railway employees (verify that your company provides UUT at mObywatelu before using it).

Data security. Information stored on the phone is encrypted and signed with a certificate. Access is protected by a password that you set when activating the application.
More information. See https://www.gov.pl/mobywatel and to the Public Information Bulletin.
Read more
Collapse
3.0
23,274 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

🇺🇦 Dokument Diia.pl (Дія пл)
📲 Szybka autoryzacja z eDO App i eDowodem osobistym.
🔴 Krajowy Certyfikat COVID.
🔄 Zgodnie z Waszą sugestią: funkcja Odśwież zmieniła nazwę na Aktualizuj.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 21, 2022
Size
36M
Installs
5,000,000+
Current Version
3.1.6 (18.128)
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Developer
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Zespół Publicznej Aplikacji Mobilnej - mObywatel ul. Królewska 27 00-060 Warszawa
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.