Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy Theravāda

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Chúng tôi, theo sự gợi ý của sư Ashin SiriDhamma, xây dựng một app chứa Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy Theravāda và sách liên quan, lấy nguồn từ website www.budsas.net gồm:
TẠNG KINH
1 Kinh Trường Bộ
2 Kinh Trung Bộ
3 Kinh Tăng Chi Bộ
4 Kinh Tương Ưng Bộ
5.01 Kinh Tiểu Bộ - Tiểu Tụng
5.02 Kinh Tiểu Bộ - Pháp Cú
5.03 Kinh Tiểu Bộ - Phật Tự Thuyết
5.04 Kinh Tiểu Bộ - Phật Thuyết Như Vậy
5.05 Kinh Tiểu Bộ - Kinh Tập
5.06 Kinh Tiểu Bộ - Chuyện Thiên Cung
5.07 Kinh Tiểu Bộ - Chuyện Ngạ Quỷ
5.08 Kinh Tiểu Bộ - Trưởng Lão Tăng Kệ
5.09 Kinh Tiểu Bộ - Trưởng Lão Ni Kệ
5.10 Kinh Tiểu Bộ - Bổn Sanh
5.11 Kinh Tiểu Bộ - Nghĩa Tích (chưa có bản Việt dịch)
5.12 Kinh Tiểu Bộ - Vô Ngai Giai Đạo
5.13 Kinh Tiểu Bộ - Sự Nghiệp Anh Hùng (chưa có bản Việt dịch)
5.14 Kinh Tiểu Bộ - Phật Sự
5.15 Kinh Tiểu Bộ - Hạnh Tạng

TẠNG LUẬT
Giới thiệu về Tạng Luật. Tỳ khưu Indacanda.
Luật tạng: Phân tích Giới bổn (Suttavibhanga). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu - I (Bhikkhuvibhanga I). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu - II (Bhikkhuvibhanga II). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu Ni - (Bhikkhunivibhanga). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Đại Phẩm (Mahavagga). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Tiểu Phẩm (Cullavagga). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Tập Yếu (Parivara). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Giới bổn Patimokkha của Tỳ khưu ni. Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật xuất gia. Hòa thượng Hộ Tông.
Tứ thanh tịnh giới. Hòa thượng Hộ Tông.
Tứ thanh tịnh giới và Phận sự của bậc xuất gia. Hòa thượng Bửu Chơn.
Luật nghi tổng quát. Tỳ khưu Giác Giới.
Luật nghi Sa-di. Tỳ khưu Giác Giới.
Gương bậc Xuất Gia (Anagāriyūdāharana). Tỳ khưu Hộ Pháp. 

VI DIỆU PHÁP
Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 
Bộ Phân Tích (Vibhanga). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 
Bộ Chất Ngữ (Dhatukatha). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Nhân Chế Định (Puggalapannatti). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu). Tâm An & Minh Tuệ dịch.
Bộ Song Đối (Yamaka). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 
Bộ Vị Trí (Patthana). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Chú Giải Bộ Pháp Tụ. (Atthasālinī) Pháp sư Buddhaghosa, Anh dịch: Maung Tin, Việt dịch: Tỳ khưu Thiện Minh.
Chú giải Thuyết Luận Sự (Kathāvatthuppakarana Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Chú giải Bộ Phân Tích (Vibhanga Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Vi Diệu Pháp toát yếu (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha. Hòa thượng Narada chú giải (Phạm Kim Khánh dịch).
Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch và chú giải). 
Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammattha Sangaha). Kệ thơ lục bát do Hòa thượng Tịnh Sự soạn dịch.
Thắng pháp tập yếu luận - Hậu sớ giải. Tỳ khưu Khải Minh. 
Vi Diệu Pháp giảng giải. Tỳ khưu Giác Chánh. 
Vi Diệu Pháp Nhập Môn. Tỳ khưu Giác Chánh.
Siêu Lý Học. Tỳ khưu Giác Chánh.
Biểu đồ Vi Diệu Pháp (Bình Anson sưu tập).
Vi Diệu Pháp trong đời sống hằng ngày. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).
Tâm sở (Cetasikas): Môn Tâm lý và Triết học Phật giáo. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).
Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng. Hòa thượng Janakabhivamsa (U Ko Lay dịch sang Anh ngữ; Cư sĩ Thiện Nhựt dịch sang Việt ngữ).
Vấn đáp: Đại cương Vi Diệu Pháp và Tâm. Tỳ khưu Chánh Minh.
Quy trình Tâm pháp. Tỳ khưu Chánh Minh.
Tâm Sở Vấn Đáp I: Tâm sở tợ tha. Tỳ khưu Chánh Minh.
Tâm Sở Vấn Đáp II: Tâm sở bất thiện. Tỳ khưu Chánh Minh.
Tâm Sở Vấn Đáp III: Tâm sở tịnh hảo. Tỳ khưu Chánh Minh.
Đường vào Thắng pháp. Tỳ khưu Chánh Minh.
Abhidhamma Áp Dụng (Adhidhamma in practice). N. K. G. Mendis (Như Nhiên dịch).
Giáo tài A-tỳ-đàm. Hòa thượng Saddhammajotika (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch).
A-tỳ-đàm trong truyền thống Hữu bộ. Jintaro Takakusu (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch). 
We, under the suggestion of Professor Ashin SiriDhamma, build an app containing the Tripitaka Buddhist Theravada and related book, sourced from websites www.budsas.net include:
BUSINESS
1 School of Economics
2 Business Central
3 Buddhist monks and nuns
4 Samyutta
5:01 Cūla Ministry - State Litigation
5.02 Kinh Tieu Bo - Phap Cu
5:03 Cūla Ministry - Buddhist Self Theory
5:04 Cūla Ministry - Buddhist Theory As Well
5.05 Minor - Business Episode
5:06 Cūla Ministry - Enlightening Story
5.07 Minor - The Devil's Story
5:08 Cūla Ministry - Presbyterian Increase Shelf
5:09 Cūla Ministry - Theri
5.10 Minor - The Sutra
5:11 Cūla Ministry - means Meters (not available in Vietnamese translation)
5.12 Minor - A Stupid Throne
5:13 Cūla Department - Career Heroes (no Vietnamese translation version)
5:14 Cūla Ministry - The Buddha
5:15 Cūla Ministry - Happy Organ

Vinaya
About Vinaya. Indacanda Bhikkhu
Vinaya: Analysis About obligation (Suttavibhanga). Bhikkhu Indacanda translation.
Vinaya: Analysis About monk - I (Bhikkhuvibhanga I). Bhikkhu Indacanda translation.
Vinaya: Analysis About Bhikkhu - II (Bhikkhuvibhanga II). Bhikkhu Indacanda translation.
Vinaya: Analysis About Bhikkhu Ni - (Bhikkhunivibhanga). Bhikkhu Indacanda translation.
Vinaya: Great Food (Mahavagga). Bhikkhu Indacanda translation.
Vinaya: Primary Products (Cullavagga). Bhikkhu Indacanda translation.
Vinaya: Volume Weak (Parivara). Bhikkhu Indacanda translation.
The monastic rule of bhikunis Patimokkha. Bhikkhu Indacanda translation.
Law of ordination. Venerable Ho Tong.
Pure quartet world. Venerable Ho Tong.
Quartet purification steps incumbent upon gender and renunciation. Chon Venerable Buu.
The law is general. Bhikkhu Giac About.
Law of Comfort Sa-di. Bhikkhu Giac About.
Career mirror Monks (Anagariyudaharana). Bhikkhu Dharmapala.

LEGAL VIOLENCE
Ministry Dhammasangani (). Venerable Tinh The translation.
Ministry Analysis (Vibhanga). Venerable Tinh The translation.
Quality Language Set (Dhatukatha). Venerable Tinh The translation.
The Ministry of Human Production (Puggalapannatti). Venerable Tinh The translation.
The Apostolic Ministry (Kathavatthu). An & Minh Tue center services.
Yamaka. Venerable Tinh The translation.
Ministry Positions (Patthana). Venerable Tinh The translation.
Commentary the Dhammasangani. (Atthasalini) Sorcerer Buddhaghosa, English translation: Maung Tin, Vietnam translation: monk Thien Minh.
Annotation The thesis Theory (Kathavatthuppakarana Atthakatha). Thien Minh Bhikkhu translate.
Notation Analysis Department (Vibhanga Atthakatha). Thien Minh Bhikkhu translate.
Abhidhammattha Sangaha (Abhidhammattha Sangaha) is weak. Anuruddha commentator. Venerable Narada annotate (Pham Kim Khanh translation).
France won Group Weak Argument (Abhidhammattha Sangaha). Commentator Anuruddha (Thich Minh Chau translated and annotated).
Noble Legal Co (Abhidhammattha Sangaha). Alexandrine shelves by Venerable Tinh The translation editor.
Weak legal arguments win sets - Late commentaries. Bhikkhu khưu Khai Minh.
Abhidhamma explanation. Bhikkhu Giac Chanh.
Abhidhamma Briefings. Bhikkhu Giac Chanh.
Super Psychology. Bhikkhu Giac Chanh.
Chart Abhidhamma (Binh Anson collection).
Abhidhamma in daily life. Nina Van Gorkom (monk Thien Minh translation).
Concomitants (Cetasikas): Mon Psychology and Buddhist philosophy. Nina Van Gorkom (monk Thien Minh translation).
Abhidhamma Nhut proceed. Venerable Janakabhivamsa (U Ko Lay translated into English; Layman Thien Nhut translated into Vietnamese).
Questions and Answers: A General Abhidhamma and Mind. Bhikkhu Chanh Minh City.
The process of Mindfulness. Bhikkhu Chanh Minh City.
The municipal center Answers I: heart tha number of newspapers. Bhikkhu Chanh Minh City.
The municipal center Answers II: Base unwholesome mind. Bhikkhu Chanh Minh City.
Center III Question and Answer: The mind is perfect. Bhikkhu Chanh Minh City.
Road to Win Justice. Bhikkhu Chanh Minh City.
Abhidhamma Application (Adhidhamma in practice). N. G. K. Mendis (As translated Fuel).
Church financing A-Pi-talkie. Venerable Saddhammajotika (Siddhartha translated).
A-Pi-talks in the tradition Huu. Jintaro Takakusu (Siddhartha translated).
Read more
Collapse
4.8
205 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Cập nhật đường link chương 6, kinh Tăng Chi Bộ.
Cảm ơn bạn axtran@... đã góp ý.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 14, 2020
Size
43M
Installs
5,000+
Current Version
1.12
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Tiểu Vũ
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.