X-plore File Manager

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Highlights:

● Dual-pane tree view
● Root, FTP, SMB1 / SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip, DLNA/UPnP explorer
● Disk Map - see which files consume most space on your disk - http://bit.ly/xp-dmap
● Cloud storage access: Google Drive™, Dropbox, Box, Amazon cloud drive, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, Owncloud, PCloud, SugarSync, GMX
● SSH File Transfer (SFTP) and SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Music player ***
● App manager
● USB OTG
● PDF viewer (on Android 5.0+)
● WiFi file sharing *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Manage files from a PC web browser *** - http://bit.ly/xp-web
● Favorite folders
● Built-in viewers for images, audio, text
● Video player with subtitles ***
● Batch rename
● Hex viewer
● Fast Image viewer with zoom and slide to previous/next images
● Thumbnails for images and video as well as for various file types (depending on associated application)
● Multi-selection - always available, yet not disturbing
● View APK files as ZIP
● Share - send files by Bluetooth, email, or whatever the device supports, from any location
● Configurable buttons and key shortcuts
● Seamless work with Zip (as if it was normal folder)
● Vault for encrypting sensitive files - http://bit.ly/xp-v ***

*** marked features are paid - they require donation

X-plore allows you to see inside of your Android device. And also outside.

This is a dual-pane explorer, there are two folders shown at same time, and common operation such as copying files are done from one pane to another.
And X-plore shows folder hierarchy in a tree view for clear orientation and fast switching to other location.

You may explore internals of the device, and if you're power user and have your device rooted, you can make changes to system data - backup files, remove unwanted applications, etc.

If you're standard user, you may choose to hide internal memory from view and be sure not to mess with system.
You can comfortably see contents of mass memories on your device, or possibly attached USB memory stick.

Simple app manager allows to see, run, copy, share, uninstall and further explore installed applications.

WiFi file sharing
Access files on your Android device from other Android devices over WiFi.

Access from a PC web browser
Manage files on your Android device from your PC.

Access to FTP and FTPS (secure FTP) servers is supported.
Multiple servers may be configured.

X-plore can display shared folders on other computers in LAN.

X-plore can access various web storage "Cloud" servers, and access their files.
You need to have account in supported web service, then you can access your files stored online through X-plore.

Supported is also SSH File Transfer (SFTP) and Terminal shell emulator.

X-plore contains music player that can play music tracks from any available location.

With Vault function, you can encrypt sensitive files, even by your fingerprint.

Main operations are related to managing files and folders - viewing, copying, moving, deleting, compressing to Zip, extracting, renaming, sharing, and more.

SQLite database viewer
X-plore can show SQLite database files (those with .db extension) as expandable list of tables, each table containing list of rows and columns with database entries.

Main interaction is done by touch screen, clicking on folders or files to open files, or long-click to open context menu which contains options which can be done on particular clicked item, or multiple selected items.
Multi-selection allows to do operation on more files at once.

Opening file may mean to use one of built-in viewer for most popular file types: images, audio, video and text.
Or you may configure X-plore to use system application for opening files, in which case system-predefined application that can open particular file is launched.

Archives (currently supported are Zip, Rar and 7zip) are displayed as other folders.
Highlights:

● Stromové zobrazení dvojitého panelu
● Kořen, FTP, SMB1 / SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip, DLNA / UPnP explorer
● Mapa disků - zjistěte, které soubory spotřebovávají nejvíce místa na disku - http://bit.ly/xp-dmap
● Cloud storage přístup: Google Drive ™, Dropbox, Box, Amazon cloud drive, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, Owncloud, PCloud, SugarSync, GMX
● Přenos souborů SSH (SFTP) a SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Hudební přehrávač ***
● Správce aplikací
● USB OTG
● Prohlížeč PDF (v systému Android 5.0+)
● Sdílení souborů WiFi *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Správa souborů z webového prohlížeče PC *** - http://bit.ly/xp-web
● Oblíbené složky
● Vestavěné prohlížeče pro obrázky, zvuk, text
● Video přehrávač s titulky ***
● Přejmenování dávky
● Hex prohlížeč
● Rychlý prohlížeč obrázků s přiblížením a posunutím na předchozí / následující snímky
● Miniatury pro obrázky a videa a pro různé typy souborů (v závislosti na přidružené aplikaci)
● Multi-výběr - vždy dostupný, ale ne rušivý
● Zobrazení souborů APK jako ZIP
● Sdílení - odesílání souborů přes Bluetooth, e-mail nebo jakékoli zařízení, které podporuje, z libovolného místa
● Konfigurovatelná tlačítka a klávesové zkratky
● Bezproblémová práce se Zipem (jako by to byla normální složka)
● Úložiště pro šifrování citlivých souborů - http://bit.ly/xp-v ***

*** označené znaky jsou placeny - vyžadují dar

X-plore umožňuje vidět uvnitř vašeho zařízení Android. A také venku.

Jedná se o průzkumník s dvojitou tabulkou, ve kterém jsou zobrazeny dvě složky současně a běžná operace, například kopírování souborů, se provádí z jednoho panelu do druhého.
A X-plore zobrazuje hierarchii složek ve stromovém zobrazení pro jasnou orientaci a rychlé přepnutí na jiné místo.

Můžete prozkoumat vnitřní zařízení zařízení. Pokud používáte zařízení a máte své zařízení zakořeněné, můžete provádět změny systémových dat - záložních souborů, odebírat nežádoucí aplikace atd.

Pokud jste standardní uživatel, můžete se rozhodnout skrýt interní paměť z pohledu a ujistěte se, že se nepořádáte se systémem.
Můžete pohodlně vidět obsah velkokapacitních pamětí na vašem zařízení nebo případně připojený USB flash disk.

Jednoduchý správce aplikací umožňuje zobrazit, spustit, kopírovat, sdílet, odinstalovat a dále prozkoumat nainstalované aplikace.

Sdílení souborů WiFi
Přístup k souborům v zařízení Android z jiných zařízení Android přes WiFi.

Přístup z webového prohlížeče PC
Správa souborů v zařízení se systémem Android z počítače.

Je podporován přístup k FTP a FTPS (zabezpečeným FTP) serverům.
Může být nakonfigurováno více serverů.

X-plore může zobrazit sdílené složky na jiných počítačích v síti LAN.

X-plore může přistupovat k různým webovým úložným serverům a přistupovat k jejich souborům.
Musíte mít účet v podporované webové službě, pak můžete přistupovat k souborům uloženým online prostřednictvím X-plore.

Podporován je také SSH File Transfer (SFTP) a emulátor terminálového shellu.

X-plore obsahuje hudební přehrávač, který dokáže přehrávat hudební skladby z libovolného místa.

Pomocí funkce Vault můžete citlivé soubory šifrovat i pomocí otisku prstu.

Hlavní operace se týkají správy souborů a složek - prohlížení, kopírování, přesouvání, mazání, komprese na zip, extrahování, přejmenování, sdílení a další.

Prohlížeč databáze SQLite
X-plore může zobrazovat databázové soubory SQLite (ty s příponou .db) jako rozšiřitelný seznam tabulek, přičemž každá tabulka obsahuje seznam řádků a sloupců s položkami databáze.

Hlavní interakce se provádí dotykovou obrazovkou, kliknutím na složky nebo soubory otevřete soubory, nebo dlouhým kliknutím otevřete kontextové menu, které obsahuje možnosti, které lze provést na konkrétní kliknuté položce nebo více vybraných položek.
Multi-výběr umožňuje provádět operace na více souborech najednou.

Otevřený soubor může znamenat použití jednoho z vestavěných prohlížečů pro nejoblíbenější typy souborů: obrázky, zvuk, video a text.
Nebo můžete konfigurovat X-plore tak, aby používal systémovou aplikaci pro otevírání souborů. V takovém případě je spuštěna aplikace předdefinovaná systémem, kterou lze otevřít.

Archivy (aktuálně podporované jsou Zip, Rar a 7zip) se zobrazují jako jiné složky.
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 180 998
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Copy/move: new option to rename file during copying if such file already exists
- Fixed RAR4 with long passwords
- Fixes in Yandex disk
- Fix for LAN transfer speed
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
11. listopadu 2019
Velikost
6,8M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
4.17.00
Vyžaduje Android
4.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
1,30 US$–20,80 US$ za položku
Od vývojáře
Lonely Cat Games
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.