ನಾಗಮಹಾಶಯ / Nagamahashaya

· Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.
5.0
12 reviews
Ebook
165
Pages

About this ebook

ನಾಗಮಹಾಶಯ- ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಭಕ್ತ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಮೇಲೆ ನಾಗಮಹಾಶಯನಿಗಿದ್ದ ಅವ್ಯಾಜ್ಯ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

Ratings and reviews

5.0
12 reviews
Aravinda B
August 2, 2023
Very interesting
Did you find this helpful?
Manoj R
April 30, 2021
A divine personality
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?
Balasubramanya KN
February 17, 2019
i was with naga mahashaya through out my reading.thank you.
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.