ವಚನ ಭಾರತ / Vachana Bharata

· Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.
5.0
52 reviews
Ebook
406
Pages

About this ebook

'ವಚನ ಭಾರತ' ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳ ಕಥಾವಿವರವಿದೆ. ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸುಂದರ ಗದ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಡಾ॥ ಎ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖರು. ವಿದ್ವತ್ - ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೂ ಸುಲಭ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾದ- ವಿವರಣಪೂರ್ವಕ ಕಥನ ವರ್ಣನಗಳನ್ನೂ, ಸ್ವಾರಸ್ಯೋಲ್ಲೇಖನವನ್ನೂ, ರಸವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ವಚನಭಾರತ- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಕೃತಿ.

Ratings and reviews

5.0
52 reviews
Deepak G K
March 8, 2024
A must read. Very simple , authentic and worthy. It's Preface ( ಪೀಠಿಕೆ) reading is an experience by itself! Great depth! Speechless! Pranaams to the knowledge of those Kkannada Authors
Did you find this helpful?
keshava murthy
October 27, 2020
Very Very good book. Narrated entire Mahabharata in a very simple kannada. Happy and enjoyable book. In the introduction Narrated ವಂಶ ವೃತ್ತಾಂತ of demons and kurus. The Introduction itself is nearly 70 pages. In total good book.
Did you find this helpful?
Venkatesh Bhat
May 19, 2020
Really very good effort, I desire you to release shlokas, poems and songs E books which are very usefull to every one. New generation needs it. Thank you for giving me an appourtunity to express my views. Thank you.
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.