ಭಾಸಕವಿ / Bhasakavi

· Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.
4.5
6 reviews
Ebook
184
Pages

About this ebook

ಭಾಸಕವಿಯು ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನನಾದ ನಾಟಕ ಕರ್ತೃ; ಅಶ್ವಘೋಷ ರಚಿತವಾದ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಭಾಸ ನಾಟಕಗಳೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನತಮವಾದ ನಾಟಕಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯಗುಣಗಳಿವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದೇ ತಡ- ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ- ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುವು; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡರ ಹೊರತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಿಕ್ಕವೆಲ್ಲವೂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಗದ್ಯರೂಪವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ‘ಭಾಸಕವಿ’ ಮತ್ತು ಅವನ ‘ಕೃತಿ’ಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವವರು ಎ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೊಬ್ಬರೇ.

Ratings and reviews

4.5
6 reviews
Mallikarjun.S. Heggeri.
November 22, 2021
nice reading
Did you find this helpful?
murali dharan
July 9, 2020
ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.