భక్త రాంప్రసాద్: Bhakta Ramprasad

· Ramakrishna Math, Hyderabad
5.0
2 reviews
Ebook
40
Pages

About this ebook

భక్తి వెలుగులు విరజిమ్మే వీర భక్తుని గాథ

18వ శతాబ్దానికి చెందిన రాంప్రసాద్ కాళీమాత భక్తుడు, బెంగాళ్ వాస్తవ్యులు. వీరు శ్రీ త్యాగయ్య, ముత్తుస్వామి దీక్షితర్, శామశాస్త్రి మొదలైన వాగ్గేయకారుల సమకాలికులు. భక్తజనకోటికి కూడా రాంప్రసాద్ పాటలంటే ఎంతో ప్రీతి. భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణులు పరమపారవశ్యంతో గానం చేసే ఎన్నో పాటలు వీరు వ్రాసినవే. ఆసక్తిదాయకమైన సంఘటనలతో కూడిన ఆ మహనీయుని జీవిత కథ ఈ పుస్తకంలో పొందుపరచబడింది. ఎందరో సాధకులకు, భక్తులకు ఇతని కథ స్ఫూర్తినిస్తుంది.

Our other books here can be searched using #RKMathHyderabad

5.0
2 reviews
Anjaneyulu K V
September 30, 2019
Devotional singer
Did you find this helpful?

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.