Getin Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Bankuj wygodnie wszędzie, gdzie jesteś! W dowolnym momencie sprawdzisz stan konta, przekonasz się, czy wypłata już wpłynęła lub czy Twój znajomy oddał Ci za kawę. Bezpłatnym powiadomieniem damy Ci znać o wpływach na Twoje konto, przypomnimy o zbliżających się terminach spłat rat. W dowolnym miejscu zrobisz przelew czy opłacisz rachunek za telefon oraz skontrolujesz swoje wydatki. Od wersji aplikacji 2.13 wspieramy płatności zbliżeniowe Google Pay. Do Google Pay możesz dodać kartę debetową bądź kredytową, którą posiadasz lub zamówić kartę wirtualną bezpośrednio w Getin Mobile, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Możesz zapomnieć o portfelu i płacić wygodnie zbliżeniowo telefonem lub kodami Blik. Z aplikacją Getin Banku masz finanse zawsze pod kontrolą. Zobaczysz, czy w wybranym okresie Twoje przychody są wyższe niż wydatki, czy może je przekraczasz i łatwo zaplanujesz nowe wydatki.


Dostępne funkcje:
Rachunki
• Stan konta, historia, szczegóły
• Przelewy własne, krajowe, do odbiorców zdefiniowanych
• Przelewy natychmiastowe Express Elixir
• Pełna obsługa zleceń stałych – tworzenie, edycja, zawieszanie, zamykanie.
• Przelewy do US
• Powtarzanie przelewów
• Opłacanie rachunków i faktur QR kodem
• Doładowanie telefonu
• Dostęp do rachunków oszczędnościowych
• Zarządzanie kontem oszczędnościowym Skarbonka
• Wyszukiwanie operacji w historii
• Podgląd zaplanowanych operacji
• Możliwość pobrania i wysłania potwierdzeń transakcji
• Dodawanie odbiorców zdefiniowanych
• Kopiowanie i wysyłanie numeru konta

Karty debetowe i kredytowe
• Podgląd kart debetowych i kredytowych
• Aktywacja, zastrzeganie, blokowanie, zmiana limitów i PINu
• Podgląd historii kart
• Spłata karty kredytowej
• Przelewy z karty kredytowej
• Zamawianie kart wirtualnych i dodawanie kart debetowych do Google Pay

Lokaty
• Zakładanie i podgląd posiadanych lokat
• Edycja i zrywanie
• Opcja opłacenia lokaty później
• Możliwość zakładania lokat bez posiadania konta

Kredyty
• Podgląd kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych
• Spłata kredytów gotówkowych (spłata raty, całkowita i częściowa z opcją zmniejszenia raty lub skrócenia okresu kredytowania)
• Podgląd posiadanego limitu w koncie
• Wnioskowanie o nowy kredyt (w ramach oferty specjalnej)

Płatności telefonem
• Płatność kodami BLIK w sklepach internetowych i stacjonarnych
• Wypłaty kodami BLIK z bankomatów
• Wystawianie czeków BLIK
• Płatności zbliżeniowe Google Pay

Funkcje dodatkowe
• Logowanie odciskiem palca
• Mobilna autoryzacja - możliwość autoryzacji transakcji zlecanych w Bankowości Internetowej (bez przepisywania haseł SMS).
• Dopasowanie wyglądu aplikacji do swoich potrzeb (włączanie i wyłączanie widżetów na stronie głównej)
• Lokalizacja placówek banku i bankomatów
• Aktualne kursy walut
• Archiwum paragonów w wersji elektronicznej
• Bezpłatne powiadomienia push
• Kontakt z Bankiem – możliwość połączenia z Infolinią od razu jako zweryfikowany Klient, odbieranie i wysyłanie wiadomości do Banku
• Sejf – umożliwienie blokady części pieniędzy na rachunku. W każdej chwili i bez dodatkowych opłat można zdjąć blokadę i korzystać z pieniędzy. Do Sejfu można wkładać i wyjmować z niego pieniądze za darmo dowolną liczbę razy.
• Skróty aplikacji

DEMO
Możesz sprawdzić jak działa nasza aplikacja dzięki wersji demonstracyjnej! Na ekranie logowania wybierz Menu, a następnie Demo i wprowadź dowolny wzór logowania.
Jak zacząć korzystać?
1. Pobierz i uruchom aplikację Getin Mobile.
2. Wprowadź login i hasło z Bankowości Internetowej aby utworzyć swój profil.
3. Wybierz sposób, w jaki będziesz się od tej pory logować do aplikacji mobilnej – symbolem graficznym lub hasłem.
4. Nadaj nowe hasło i zacznij korzystać z aplikacji mobilnej.
WAŻNE!
Pamiętaj, że musisz ustalić również kod PIN, który będzie zabezpieczał Twoje transakcje. Możesz to zrobić w ustawieniach aplikacji mobilnej lub Bankowości Internetowej.
Więcej informacji o aplikacji Getin Mobile znajdziesz na stronie www.getinbank.pl
Bank comfortably wherever you are! You can check your balance at any time, find out whether the payment has already been received or whether your friend gave you for a coffee. We will let you know about the receipts for your account by free notification, we will remind you about the upcoming repayment dates. You can make a transfer at any place, pay a phone bill and check your expenses. Since the application version 2.13, we support Google Pay contactless payments. You can add a debit or credit card to Google Pay that you own or order a virtual card directly from Getin Mobile, without the need to install additional applications. You can forget about your wallet and pay conveniently by phone or Blik codes. With the Getin Bank application you have finances always under control. You'll see if your revenue is higher than your spend over the selected period, or exceed it, and easily plan new expenses.


Available functions:
Bills
• Account status, history, details
• Own, domestic transfers, to defined recipients
• Express Elixir instant transfers
• Full support for standing orders - creating, editing, hanging, closing.
• Transfers to the US
• Repeat transfers
• Paying bills and invoices by QR code
• Top-up the phone
• Access to savings accounts
• Managing a piggy bank savings account
• Searching for operations in history
• Preview of scheduled operations
• Ability to download and send transaction confirmations
• Adding defined recipients
• Copy and send account number

Debit and credit cards
• Preview of debit and credit cards
• Activation, provisioning, blocking, change of limits and PIN
• Preview card history
• Credit card repayment
• Credit card transfers
• Ordering virtual cards and adding debit cards to Google Pay

deposits
• Creating and viewing your investments
• Editing and breaking
• Option to pay the deposit later
• The possibility of creating deposits without an account

loans
• Preview of cash loans, mortgage loans and corporate loans
• Repayment of cash loans (repayment of the installment, total and partial with the option to reduce the installment or shorten the loan period)
• Preview of your account limit
• Applying for a new loan (as part of a special offer)

Phone payments
• Payment by BLIK codes in online and stationary stores
• Payments by BLIK codes from ATMs
• Issuing BLIK checks
• Google Pay contactless payments

Additional functions
• Login with a fingerprint
• Mobile authorization - the ability to authorize transactions ordered in the Internet Banking (without rewriting SMS passwords).
• Adjusting the appearance of the application to your needs (enabling and disabling widgets on the home page)
• Location of bank outlets and ATMs
• Current exchange rates
• Receipt archive in electronic version
• Free push notifications
• Contact with the Bank - the ability to connect to the Helpline as a verified Customer, receiving and sending messages to the Bank
• Safe - enabling the blocking of part of the money on the account. You can remove the lock and use the money at any time and at no extra charge. You can put and withdraw money from the safe for free any number of times.
• Application shortcuts

DEMO
You can check how our application works thanks to the demo version! On the login screen, select Menu and then Demo and enter any login pattern.
How to start using?
1. Download and run the Getin Mobile application.
2. Enter the login and password from Internet Banking to create your profile.
3. Choose the way you will be able to log in to the mobile application from now - a graphic symbol or a password.
4. Give a new password and start using the mobile application.
IMPORTANT!
Remember that you must also set a PIN code that will secure your transactions. You can do it in the settings of the mobile application or Internet Banking.
More information about the Getin Mobile application is available at www.getinbank.pl
Read more
Collapse
4.2
7,654 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- udostępniliśmy wirtualną kartę kredytową dla Google Pay
- usprawniliśmy klawiaturę, m.in. dodaliśmy dodatkowy rząd przycisków z numerami
- udostępniliśmy możliwość dodawania odbiorcy zdefiniowanego podczas wykonywania przelewu
Ponadto optymalizujemy działania aplikacji i poprawiamy błędy.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 9, 2019
Size
34M
Installs
100,000+
Current Version
2.20.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Getin Noble Bank
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.