Getin Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Bankuj wygodnie wszędzie, gdzie jesteś! W dowolnym momencie sprawdzisz stan konta, przekonasz się, czy wypłata już wpłynęła lub czy Twój znajomy oddał Ci za kawę. Bezpłatnym powiadomieniem damy Ci znać o wpływach na Twoje konto, przypomnimy o zbliżających się terminach spłat rat. W dowolnym miejscu zrobisz przelew czy opłacisz rachunek za telefon oraz skontrolujesz swoje wydatki. Najnowsza wersja aplikacji (2.13) wspiera płatności zbliżeniowe Google Pay. Do Google Pay możesz dodać kartę debetową bądź kredytową, którą posiadasz lub zamówić kartę wirtualną bezpośrednio w Getin Mobile, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Możesz zapomnieć o portfelu i płacić wygodnie zbliżeniowo telefonem lub kodami Blik. Z aplikacją Getin Banku masz finanse zawsze pod kontrolą. Zobaczysz, czy w wybranym okresie Twoje przychody są wyższe niż wydatki, czy może je przekraczasz i łatwo zaplanujesz nowe wydatki.


Dostępne funkcje:
Rachunki
• Stan konta, historia, szczegóły
• Przelewy własne, krajowe, do odbiorców zdefiniowanych
• Pełna obsługa zleceń stałych – tworzenie, edycja, zawieszanie, zamykanie.
• Przelewy do US
• Powtarzanie przelewów
• Opłacanie rachunków i faktur QR kodem
• Doładowanie telefonu
• Dostęp do rachunków oszczędnościowych
• Zarządzanie kontem oszczędnościowym Skarbonka
• Wyszukiwanie operacji w historii
• Podgląd zaplanowanych operacji
• Możliwość pobrania i wysłania potwierdzeń transakcji
• Dodawanie odbiorców zdefiniowanych
• Kopiowanie i wysyłanie numeru konta

Karty debetowe i kredytowe
• Podgląd kart debetowych i kredytowych
• Aktywacja, zastrzeganie, blokowanie, zmiana limitów i PINu
• Podgląd historii kart
• Spłata karty kredytowej
• Przelewy z karty kredytowej
• Zamawianie kart wirtualnych i dodawanie kart debetowych do Google Pay

Lokaty
• Zakładanie i podgląd posiadanych lokat
• Edycja i zrywanie
• Opcja opłacenia lokaty później
• Możliwość zakładania lokat bez posiadania konta

Kredyty
• Podgląd kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych
• Spłata kredytów gotówkowych (spłata raty, całkowita i częściowa z opcją zmniejszenia raty lub skrócenia okresu kredytowania)
• Podgląd posiadanego limitu w koncie
• Wnioskowanie o nowy kredyt (w ramach oferty specjalnej)

Płatności telefonem
• Płatność kodami BLIK w sklepach internetowych i stacjonarnych
• Wypłaty kodami BLIK z bankomatów
• Wystawianie czeków BLIK
• Płatności zbliżeniowe Google Pay

Funkcje dodatkowe
• Logowanie odciskiem palca
• Mobilna autoryzacja - możliwość autoryzacji transakcji zlecanych w Bankowości Internetowej (bez przepisywania haseł SMS).
• Dopasowanie wyglądu aplikacji do swoich potrzeb (włączanie i wyłączanie widżetów na stronie głównej)
• Lokalizacja placówek banku i bankomatów
• Aktualne kursy walut
• Archiwum paragonów w wersji elektronicznej
• Bezpłatne powiadomienia push
• Kontakt z Bankiem – możliwość połączenia z Infolinią od razu jako zweryfikowany Klient, odbieranie i wysyłanie wiadomości do Banku

DEMO
Możesz sprawdzić jak działa nasza aplikacja dzięki wersji demonstracyjnej! Na ekranie logowania wybierz Menu, a następnie Demo i wprowadź dowolny wzór logowania.
Jak zacząć korzystać?
1. Pobierz i uruchom aplikację Getin Mobile.
2. Wprowadź login i hasło z Bankowości Internetowej aby utworzyć swój profil.
3. Wybierz sposób, w jaki będziesz się od tej pory logować do aplikacji mobilnej – symbolem graficznym lub hasłem.
4. Nadaj nowe hasło i zacznij korzystać z aplikacji mobilnej.
WAŻNE!
Pamiętaj, że musisz ustalić również kod PIN, który będzie zabezpieczał Twoje transakcje. Możesz to zrobić w ustawieniach aplikacji mobilnej lub Bankowości Internetowej.
Więcej informacji o aplikacji Getin Mobile znajdziesz na stronie www.getinbank.pl
You Bank comfortably wherever you are! At any time, you check your balance, find out whether the payment already received, or if your friend gave you for the coffee. Free notification let you know about the influence on your account, we remind them of upcoming repayments. At any point you do transfer or pay your phone bill and inspect your expenses. The latest version (2.13) supports contactless payments Google Pay. Google Pay You can add a credit or debit card, you have a virtual card or order directly at Getin Mobile, without the need to install additional applications. You can forget about your wallet and pay back NFC phone or codes Blik. With the application of Getin Bank finances you have always under control. You see if the selected period your income is greater than expenses, whether it can transcend and easily create your new expenses.


Available functions:
Bills
• Account balance, history, details
• Transfers their own national audience defined
• Full support for standing orders - create, edit, suspend, and closing.
• Transfers to US
• Repeat transfers
• Paying bills and invoices QR code
• Recharge your phone
• Access to savings accounts
• Management piggy bank savings account
• Search operation in history
• View scheduled operations
• The ability to download transactions and send acknowledgments
• add recipients defined
• Copying and sending the account number

Debit and credit cards
• Preview debit and credit cards
• Activation, restriction, blocking, change limits and PIN
• View the history card
• Repayment of credit card
• Transfers from credit card
• Ordering virtual cards and debit cards to add to Google Pay

deposits
• Establishing and preview deposits held
• Editing and tear
• The option payment of deposits later
• The possibility of setting up an account without deposits

loans
• Preview cash loans, mortgages and corporate
• Repayment of cash loans (repayment installment, total and partial payments with the option of reducing or shortening the term of the loan)
• Preview held in the account limit
• Applying for new credit (within the special offer)

phone payments
• Payment codes BLIK online stores and stationary
• Withdrawals from ATMs codes BLIK
• Issuing checks BLIK
• Proximity Payments Google Pay

additional features
• Fingerprint Login
• Mobile authentication - the ability to authorize transactions ordered in Internet Banking (SMS passwords without rewriting).
• Adjust the appearance of the application to your needs (on and off widgets on the home page)
• The location of bank branches and ATMs
• Current exchange rates
• Archive receipts in electronic version
• Free push notifications
• Contact with the Bank - the ability to connect with the Call Center immediately verified as customer, receive and send messages to the Bank

DEMO
You can check how our application through the demo! On the login screen, select Menu and then enter the Demo and any pattern login.
How to get started?
1. Download and run the application Getin Mobile.
2. Enter the username and password of Internet Banking to create your profile.
3. Select the way you'll be from now log on to the mobile application - a graphic symbol or slogan.
4. Give your new password and start using the mobile application.
IMPORTANT!
Remember that you must also set the PIN code, which will protect your transactions. You can do this in the settings of the mobile app or Internet Banking.
More information about the application of Getin Mobile, visit www.getinbank.pl
Read more
3.9
4,537 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Mobilna autoryzacja - możliwość autoryzacji transakcji zlecanych w Bankowości Internetowej (bez przepisywania haseł SMS).
Zarządzanie kontem oszczędnościowym Skarbonka
Read more

Additional Information

Updated
June 7, 2018
Size
31M
Installs
100,000+
Current Version
2.13.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Getin Noble Bank
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.