Torque Pro (OBD 2 & Car)

63 123
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

See what your car is doing in realtime, get OBD fault codes, car performance, sensor data and more!

Torque is a vehicle / car performance / diagnostics tool and scanner that uses an OBD II Bluetooth adapter to connect to your OBD2 engine management / ECU

Layout your own dashboard with the widgets / gauges you want!

It can use the GPS to provide tracker logs with OBD engine logging so you can see what you were doing at any point in time

It can also show and reset a DTC / CEL / fault code like a scantool. Helps you fix your car and helps keep repair costs down!

Torque also features:

* Dyno / Dynomometer and Horsepower/HP & Torque
* Can read Transmission Temperatures (vehicle dependant)
* 0-60 speed timings - more accurate than just using plain old GPS - see how fast your car is (or truck )
* CO2 emissions readout
* Customisable dashboard & profiles
* Video your journey using the Track Recorder plugin with onscreen OBDII data overlay - a black box for your car/truck!
* Automatically send GPS tagged tweets directly to twitter (for example if you are going on a road trip)
* Massive fault code database for lookup of fault codes from different manufacturers
* Theme support (choose from different themes to change the look of your dashboard)
* Send logging information to web or email CSV/KML for analysis via excel / openoffice reader
* Heads up display / HUD mode for night time driving
* Compass (GPS Based) that won't suffer magnetic interference
* GPS Speedometer/Tracking and realtime web upload capability - see what you were doing and your engine, at a point in time
* Turbo boost feature for vehicles that support MAP and MAF sensors (VW & Golf / Audi / Seat etc supported)
* Alarms and warnings (for example if your coolant temperature goes over 120C whilst driving) with voice/speech overlay
* Car dock support
* Graph data
* MPG
* Able to share screenshots to Facebook, Twitter, Google+, Email, etc
* AIDL API for third party apps, A simple Telnet interface for developers to talk to the adapter, and an OBD scanner.
* Works on tablet devices like the Motorola Xoom, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab and Nook

Works on any vehicle that uses the OBD 2 standard (most vehicles built after 2000, but can work for vehicles as far back as 1996) if in doubt check with your manufacturer first or look for 'OBD2' on written on a big white label in your engine bay

Works on vehicles made by Ford, VW, GM/Vauxhall/Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW, Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac and many more vehicle makes, European, US, Far East, etc. Some vehicle ECUs may support more/less features than others

The app needs a Bluetooth OBD2 adapter to work. The adapter is small and plugs into the diagnostics socket on the car which gives your phone access. You can find a list of adapters on: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (Garmin EcoRoute HD adapters not supported)

If you buy one of the cheap china OBD2 ELM327 bluetooth adapters from ebay / amazon, then make sure you have a good returns policy with the seller

Some of the best reliable OBD2 / OBD adapters are the Scantool.net adapter, the OBDKey, and PLX Devices, OBDLink, Bluetooth, ELM327 and other adapters are supported - search on google for them

More features added every release - there are forums at http://torque-bhp.com/forums/ - if you want something added then let me know and I'll try to add it if it is possible! Vehicle ECUs vary in the amount of sensors supported

*PLEASE NOTE* Any reports of hanging or reboots after quitting the app is due to a bug in HTC devices and Galaxy Tab,this can be triggered by using the Pandora/Vlingo/Other BT apps. Disabling Pandoras new bluetooth settings fixes the problem, but HTC/Samsung need to release a fix.Please contact their support and request a fix,Thanks!

Changelog:
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=3.0
Podívejte se, co vaše auto je na tom v reálném čase, dostanete chybové kódy OBD, výkonné auto, senzor dat a mnohem více!

Točivý moment je výkon vozidla / auto / diagnostika nástroje a skener, který používá adaptér OBD II Bluetooth pro připojení k OBD2 řízení motoru / ECU

Dispozice vlastní palubní desku s widgety / měřidla, které chcete!

Je možné použít GPS tracker poskytnout protokoly se záznamem motoru OBD, takže můžete vidět, co jste dělali v každém okamžiku

To může také ukázat a obnovit DTC / CEL / chybový kód, jako je SCANTOOL. Pomáhá opravit svůj vůz a pomáhá udržovat náklady na opravy se!

Točivý moment také nabízí:

* Dyno / Dynomometer a Výkon / HP a točivého momentu
* Umí číst Pohony Teploty (vozidlo závislé)
* 0-60 rychlosti časování - přesnější, než jen pomocí obyčejného starého GPS - vidět, jak rychle se vaše auto je (nebo vozík)
* Čtení emise CO2
* Přizpůsobitelné dashboard a profily
* Video vaše cesta pomocí plug-Track Recorder s na obrazovce OBDII dat překrytí - černý box pro vaše auto / kamion!
* Automatické odesílání GPS označené tweety přímo na Twitteru (například, pokud se chystáte na výlet)
* Masivní chybový kód databáze pro vyhledávání chybových kódů od různých výrobců
* Podpora motivů (vybrat z různých témat změnit vzhled vaší palubní desky)
* Poslat protokolování informací na webu nebo e-mailu CSV / KML pro analýzu přes excel / openoffice čtečky
Režim * Heads up display / HUD pro noční jízdu
* Kompas (GPS Based), který nebude trpět magnetickému rušení
* GPS rychloměr / sledování a realtime schopnost web upload - viz to, co jste dělali a váš motor, v okamžiku
* Turbo boost funkce pro vozidla, která podporují MAP a MAF senzorů (podporováno VW & Golf / Audi / Seat atd.)
* Alarmy a varování (například pokud váš teplota chladicí kapaliny vede přes 120 ° C během jízdy) s hlasem / řeči překrytí
* Podpora Auto dock
* Graf údaje
* MPG
* Schopnost sdílení obrazovky na Facebook, Twitter, Google+, E-mail, atd.
* AIDL API pro aplikace třetích stran, Telnet jednoduché rozhraní pro vývojáře, mluvit s adaptérem, a scanner OBD.
* Pracuje na tabletech, jako je Motorola Xoom, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab a Nook

Práce na každé vozidlo, které používá standard OBD 2 (většina vozidel vyrobených po roce 2000, ale může pracovat pro vozidla jako daleká záda jak 1996), pokud si nejste jisti, zeptejte se svého výrobce poprvé nebo se podívejte na 'OBD2' na psaný na velkém bílém štítku v Váš motorového prostoru

Práce na vozidlech vyrobených Ford, VW, GM / Opel / Vauxhall, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugoet, Škoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW , Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac a mnoho dalších vozidel umožňuje, evropské, USA, Dálného východu, atd. Některé řídící jednotky vozidla může podporovat více / méně funkcí než ostatní

Aplikace potřebuje Bluetooth OBD2 adaptér pracovat. Adaptér je malý a zapojuje se do diagnostické zásuvky na auto, které dává váš přístup telefonu. Zde najdete seznam adaptérů na: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (Garmin ecoRoute HD adaptéry nejsou podporovány)

Pokud si koupíte jeden z levných porcelánových OBD2 ELM327 Bluetooth adaptéry z ebay / amazon, pak se ujistěte, že máte dobrý vrátí politiku s prodávajícím

Některé z nejlepších spolehlivých adaptéry OBD2 / OBD jsou Scantool.net adaptér, OBDKey a PLX zařízení, OBDLink, Bluetooth, ELM327 a další adaptéry jsou podporovány - hledání na Google pro ně

Další funkce přidána každou verzi - tam jsou fóra na http://torque-bhp.com/forums/ - pokud chcete něco přidali a pak dejte mi vědět a já se pokusím přidat, pokud je to možné! ECU vozidel se liší v množství senzorů podporovaných

* POZOR * Veškeré zprávy zavěšení nebo restartuje po ukončení aplikace je způsobeno chybou v zařízení HTC a Galaxy Tab, může být spuštěn pomocí Pandora / Vlingo / Ostatní aplikace BT. Zakázání Pandoras nové nastavení bluetooth řeší problém, ale je třeba uvolnit fix.Please HTC / Samsung, kontaktujte podporu a požádejte o opravu, díky!

Novinky ve verzi:
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=3.0
Další informace
Sbalit
3,8
Celkem 63 123
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

* Fix issue with a bug in Android 9 causing the app to close
* Fix issue with fault code screen colours
* Fuel Left/Remaining updates
* USB fixes (and another speedup for FTDI based devices like the OBDLink), plug and play USB.
* Fixed black text on dark background in a couple of places
* RPM gauge large numbers on disconnect fixes
* Trip view activity updates and fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
15. listopadu 2019
Velikost
16M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
1.10.114
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Ian Hawkins
Vývojář
Ian J Hawkins 7 St Pauls Yard Silver Street Newport Pagnell Buckinghamshire MK16 0EG
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.