ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು / Bhashangalu mattu Lekhanagalu

· Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.
4.9
10 reviews
Ebook
480
Pages

About this ebook

ಇದು ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟಕವಲ್ಲ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ 'ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ'ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲೇಖನಗಳು. ಭಾಷಣಗಳು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ- ಬರೆದು ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಅವೂ ಲೇಖನಗಳೇ. ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ'ದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ, ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ, ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶೆಗಳೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯದರಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಲೇಖನಗಳೂ ಇವೆ.

Ratings and reviews

4.9
10 reviews
Adarsh Guttedar
September 2, 2019
Good
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?
A N H
February 14, 2022
Good
Did you find this helpful?
Sham Acharya
February 23, 2022
Excellent 👏👏👏👌👍🙏
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.