Ebooks

3/10/2017 GÜNCEL NOT:

Ücretini ödeyerek satın almak isteyen buradan satın alabilir. 

Bununla birlikte %100 Görsel açılmış ve ücretsiz görüntüleme imkanı sunulmuştur. Ücretsiz baskılı almak isteyen ise 0212 534 33 25 nolu telefondan BERAT TURİZM'i arayarak bu kitaptan 1 adet ücretsiz temin edebilir.

Saygılarımızla

(03 Ekim 2017 tarihli son 10.baskı yüklenmiştir)

 * İnsanın dünyada huzura, mutluluğa, aşka, hakiki sevdaya; ahiretteyse sonsuz saadete, ebedi mutluluğa ulaşmasını amaçlayan ve bu hedef doğrultusunda hayata yön veren tek sistem İslâm Dini‟dir. Din, her insanın yaratılışından gelen fıtrî bir olgudur. İnsan ruhundaki boşluğu ne ile doldurmaya çalışırsa çalışsın, dinin zirveleştirdiği mutluluğa, kalbî mutmainlik ve sükûnete İslâm‟dan başka bir sistemle kavuşamamıştır, kavuşamayacaktır. Dünya tarihide, bu satırla-rımızı destekleyen delillerle doludur. İslâm; âlemin yaratılışıyla beraber sahibimiz Allah‟ımız tarafından kullarına HEDİYE edilen, Hz.Adem(as) ile başlayıp sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed(sav) ile kemâl ve olgunluğa erişip tamamlanan ilim, merhamet ve sevgi medeniyetidir. 1

İnsan yaratılmış bir beşer olduğundan acziyetlikler, noksanlıklar, eksiklikler ve yetersizlikler taşımaktadır. Ve bu acziyetlikleri taşıyan insanın kendi kendine hayalen tasarladığı inançta eksiklikler olması kaçınılmaz olacağından huzur ve mutluluk vermeyecek belki geçici zevkler tattıracak, ancak ölüm öncesi dünyada, ölüm sonrasında da ahirette sonsuz hüsrana sebep olacaktır. Bunu tüm âlemlerin yaratıcısı olan Aziz ve Yüce Allah‟ımız(cc) şöyle buyurmuştur:
"Allah katında din şüphesiz İslâm‟dır" “Biliniz ki, kalpler ancak Allah‟ı anmakla huzur bulur.”3
Dünya hayatını imtihan olarak yaratan Allah'ımız, imtihanın cevaplarını da verircesine, sayısız Peygamber göndermiş, insanları İslâm‟a çağırtmak suretiyle, sonsuz huzur deryasına davet ettirmiştir.
Anne babanın yavrusuna karşı merhametini vererek, kendi merhametinin çağlayanını bizlere örneklerle sunan ve “Kulum” hitabının sıcaklığıyla bizleri bu imtihandan başarıyla sonsuz lutfuna garketmek istediğini buyuran Yüce Yaratan;
Cenneti, sevgiyle yarattığı kullarını mükafatlandırmak için; cehennemiyse sadece adalet yeri olarak ilan etmiştir.Bu adalet olmazsa mazlumun hakkı zalimde kalmaz mı? Yüce Rabbimiz(cc) sahibimiz Allah‟ımız, bu adalet konusunu anlamamız ve bu doğrultuda hayat programımızı düzenlememiz için bizlere göz, kulak, el, ayak, ve akıl gibi nimetler bahşetmiştir. Öyleyse temiz kalp ve akıl sahibi olup, “bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” diyen her insan, kendisine ücretsiz olarak sıhhat, afiyet ve en önemlisi hayat hediye eden4 Allah‟ı bulacak, O‟nu tanıyacak, objektif olarak “kâinat kitabını”5, tefekkür nazarlarıyla keşfedip, Allah‟a kullukla hakiki hürriyetin tadına varma yoluna girecektir.6 Objektif bir araştırmayla kendine gelen ve kendini bulan kişinin yapacağı ilk şey tövbe olacaktır.7
Kullarına şefkat ve sonsuz merhametiyle yaklaşan ve can damarından daha yakın olduğunu8 belirterek, kullarının kalbi yalnızlığını gideren Allah‟ımıza, samimi derin duygularla bağlanışının ve sanki hayata yeniden gelişin sistematik ifadesi olan TÖVBE ile kişi kendini bulacak ve kendine gelecektir.9
Tövbe nuru, kalbin derinliklerine nüfuz edip insanın bütün molekül ve hücreleri ilahi aşka susuzluğu yaşayınca insan, İMAN kapısını açıp içine dalacaktır. Ve iman kapısı insanı vuslatına yani ibadetlerine yönlendirecektir.10
İbadetlerle iman yaşanınca, hayat ibadetlerle dirilince AHLÂK dediğimiz olgu tüm rahmetiyle kuşatacak insanın tüm hayatını ve sirâyet edecek hayatından tüm kâinata…11
Rahmet zincirleriyle birbirine bağlı olup birbirini tamamlayan bu olgular, insanı şu mübarek kelimenin ekseni etrafına alacak ve o mübarek kelimenin derin aşk deryasına dalan insan, o deryadan çıkmamak için nefsiyle ve diğer şer kaynaklarıyla mücadele edecektir.
O kelime: “Lâ ilâhe ilallâh, Muhammedur‟Rasulullah“
“Allah‟tan başka ilah yoktur ve Hz.Muhammed Allah‟ın elçisidir.”
İşte bu kelimede dirilişi ve yeniden hayata gelişi yaşayan insan, Yaratıcısı Allah‟a(cc) ve O‟nun Habibim(sav) dediği ve sevgisinin yegâne kapısı olduğunu buyurduğu12, gönderdiği son uyarı ve kurtuluş kitabını hayatıyla tefsir ettirdiğini buyurduğu13 Hz.Muhammed‟e(sav) derin bir sevgi ile gönül iklimine dalacak ve Peygamberlerin lisan-ı hâli olan kulluk sanatını dünya sahnesinde en hârikulâde haliyle sergilemek için “VUSLAT‟A YOLCULUĞA‟‟ koşacaktır ve hasretle kavrulacaktır yüreği.
Artık sevgilisi, dostu, arkadaşı, rehberi olan sakındırıcı ve müjdeleyici14 Peygamberi‟nin Kur-an tefsiri olan hayatının ve tatlı sözlerinin ardına düşüp, Nahl süresinin 97. ayeti gibi ayetlerde buyurulan ilahi müjdelerle dünyada cennet hayatı yaşayıp, ahirette de ebedi cennete ermeye koşacaktır. Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. 15
Bu özlem, sevgi ve iştiyak insanı NEREYE GİDEYİM sorusuyla baş başa bırakacak ve insan cevabını Zariyat süresinin 50. ayeti16 gibi ayetlerde bulacaktır.Sonra İbrahimî(as) bir davetle aşkın merkezine HAREMEYN‟e çekim yaşar gönül…
Çünkü insanlığın atası Hz.Adem‟den(as) başlayan insanlık serüvenin adım adım yaşandığı, vahiy ile tezkiye olup Hz.Muhammed(sav) ile tamam-landığı iman ettiği mübarek dinin yaşandığı, karanlık çöllere dolunay gibi doğup nuruyla yol gösterdiği yerler o yerler. İman ettiği dinin mübarek elçilerince hayat sürebilmek için Hz.Adem‟i(as), Hz.Şit‟i(as),Hz.Lut‟u(as), Hz.Musa‟yı(as), Hz.Harun‟u(as), Hz.İbrahim‟i(as), Hz.İsmail‟i(as) daha nice nice Nebiyi ve Resulü ve Hz.Muhammed Mustafa‟yı(sav) yerinde yeniden anlamanın, İslâm tarihine adım adım yolculuk yaparken, ibadetler ile ruhu şahlandırmanın yeri o yerler. İşte bu iştiyak ve arzu ile, Hac veya Umre seçeneğinden birini seçer ve koşar vuslata doğru. Sevgi medeniyeti dini, mübarek İslâm‟ın doğduğu, yayıldığı yerleri, tefekkür nazarlarıyla müşahede etmek, ibadetlerin merkezinde, Kâbe‟de, aşkın zirvesine ulaşmak ve sonra Medine‟de âlemin yaratılış sebebi Sevgilisi Hz.Muhammedin kabrini ziyaret edip şefaatini ümit etmekte karar kılar.
İnancın pratiğe yansımaları olan ibadetler, hem bireyi, hem de toplumu psikolojik ve sosyolojik olarak huzura kavuşturmayı hedefler. Bu, ibadet boyutuyla Allah-kul ilişkisini güçlendiriyorken, hikmet boyutuylada ruh sağlığı ve sosyal dayanışmayı besler. Bedenle yapılan namaz ve oruç ibadetinde nefis terbiyesi ağır basarken; mal varlığıyla yapılan zekât, sadaka ve kurban ibadetlerinde dayanışma, paylaşma, ötekini anlama ruhunu öne geçmektedir. Hem bedenle, hem de mal ile yapılan hac ve umre ibadetine gelince, o bu özelliklerin hepsini bünyesinde toplayan bambaşka bir ameldir. www.AdnanSensoy.com

 

 KİTAPTAN BAZI NOTLAR:


* Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Rasulallah birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine: – Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:
– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz: Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir. (Tirmizî, Daavât 89.) 

* Allah'ım, bana sevgini ve sevgisi Senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et. Allah'ım, bana rızık olarak verdiğin ve benim de sevdiğim şeyleri Senin sevdiğin şeyler yapmak hususunda bana destek ol. Arzu ettiğim halde bana vermediğin şeyleri senin sevgini kazanmaya vesile kıl
(Tirmizî, Daavat 73.)

* Allah'ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım
(Ebû Davud, Daavat126.)

* Allah'ım, Senin katından öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime yol gösteresin, işimi derleyip toparlayasm, dağınıklığımı gidere-sin, benim iç dünyamı ıslah edesin, dış görünüşümü yüceltesin, amelimi bereketlendirip temizleyesin, doğru yolumu bana ilham edesin, mahlukâttaki ibret noktalarını görmeye engel olan ülfetimi gideresin ve beni bütün kötülüklerden koruyasm. Allah'ım, bana öyle bir îman ve yakîn ver ki, ondan sonra küfür olmasın. Öyle bir rahmet ver ki, dünya ve âhirette onunla Senin ikramının zirvesine ereyim. Allah'ım, Senden, hakkımdaki hükümlerde lütfunu, şehitlere yapacağın ikramı, Senin itaatinla bahtiyar olanların yaşayışını ve düşmanlara karşı zaferi istiyorum. Allah'ım, Senden ihtiyacımı gidermeni istiyorum. Eğer görüşüm kısa ve amelim zayıf olursa rahmetine ihtiyacım vardır. Ey bütün işlerin hükmü elinde olan ve ey kalblere şifâ veren! Senden denizlerin arasını ayırdığın gibi beni kızgın Cehennem azabından, musibet feryadından ve kabir fitnesinden korumanı istiyorum.
Allah'ım, görüşümün kısa kaldığı, niyetimin ulaşamadığı, isteğimin ermediği ve yaratıklarından her hangi birisine vaad ettiğin bir hayır veya kullarından her hangi birine vereceğin bir nimet varsa Senden onu da istiyorum. Rahmetinden diliyorum. Ey Âlemlerin Rabbi! Allah'ım, ey kuvvetli ipin ve doğru işin sahibi, Kıyamet Gününde Senden emniyeti, ebediyet gününde huzurundaki mukarreb meleklerinle, çok rüku ve secde yapanlarla, sözlerini yerine getirenlerle beraber Cennet istiyorum. Şüphesiz Sen çok merhametli ve kullarını pekçok sevensin ve yine Sen istediğini yapansın. Allah'ım, bizi doğru yola eren, hidâyeti bulan, yoldan sapmayan ve başkalarını da saptırmayan dostlarınla barışık, düşmanlarına düşman olan eyle. Senin sevginle Seni sevenleri sevelim. Verdiğin düşmanlıkla Sana karşı gelenlere düşmanlık edelim. Allah'ım, işte isteğim bu, cevap vermek Sana âit. İşte gayretim bu, güvenilmek Sana âit. Allah'ım, benim için kalbimde bir nur yarat, kabrimde bir nur yarat, önümde bir nur yarat, arkamda bir nur yarat, sağımda bir nur yarat, solumda bir nur yarat, üstümde bir nur yarat, altımda bir nur yarat, kulağımda bir nur yarat, gözümde bir nur yarat, kıllarımda bir nur yarat, derimde bir nur yarat, etimde bir nur yarat, kanımda bir nur yarat ve kemiklerimde bir nur yarat. Allah'ım, nurumu büyüt, bana bir nur ver. Benim için bir nur yarat. İzzetiyle kullarına şefkat gösteren ve bununla hükmeden Zâtı her türlü noksandan tenzih ederiz. Azamet Örtüsüne bürünen ve bununla kullarına lütuf ve ikram eden Zâtı her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz. Teşbih sadece kendisine yakışan Zâtı her türlü noksandan tenzih ederiz. Fazl ve nimet sahibini her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. Azamet ve kerem sahibini her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Celâl ve ikram sahibini her türlü noksandan tenzih ederiz
(Tirmizî, Daavat: 30.)

* Allah'ım, sözlerimi işitiyorsun, yerimi görüyorsun, gizlimi de, açığımı da biliyorsun. Durumumdan hiçbir şey Sana gizli değildir. Ben çaresiz ve muhtacım. Yardımını istiyor ve korunmamı diliyorum. Azabından korkuyor, korkundan dolayı kalbim titriyor. Günahımı ikrar ve itiraf ediyorum. Yoksul bir adamın isteyişi gibi Senden istiyorum. Günahkâr ve zelil bir kimsenin yakarışıyla yalvarıyorum. Zor durumda kalmış, Senden korkan, Sana boynunu bükmüş, Senin için göz yaşı akıtmış, bütün bedeniyle emrine girmiş birinin duası gibi Sana duâ ediyorum. Allah'ım, Sana yaptığım duada beni bitkin hale düşürüp ümitsiz kılma. Bana karşı son derece şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve ey istenenleri verenlerin en hayırlısı
(Taberâni'nin Kebîrinden)

* Allah'ım, aramızı ıslah eyle. Kalblerimizi birbirine ısındır. Bizi selâmet yollarına hidâyet eyle. Bizi karanlıklardan kurtarıp nura götür. Bizi açığıyla, gizlisiyle bütün çirkin günahlardan koru. Allah'ım, bizim için kulaklarımızı, gözlerimizi, kalblerimizi, eşlerimizi, neslimizi mübarek eyle. Tevbemizi kabul buyur. Şüphesiz Sen tevbeleri çok çok kabul eden tevvab ve merhameti bol Rahmisin. Bizi nimetine şükreden, onlarla Sana meth ü senada bulunan, onları Senden kabul edenler eyle. Üzerimizdeki nimetlerini tamamla
(Taberânı'nin Kebîrinden ve Hâkim'in Müstedretinden)

* Allah'ım, gücümün tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gö-zünde değersiz görülüşümü sadece Sana şikâyet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kime havale ediyorsun? Beni bütün kabalığıyla karşılayacak bir düşmanıma mı, yoksa işimi eline verdiğin bir yakınıma mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra başkasının düşmanlığına hiç de önem vermem. Şu kadar var ki, Senin afiyetin beni de içine alacak kadar geniştir. Gazabını bana çevirmenden, öfkeni üzerime indirmenden, gökleri ve yeri aydınlatan, karanlıkları dağıtan, dünya ve âhiret işleri onunla yoluna giren kerim Zâtının nuruna sığmıyorum. Sen razı oluncaya kadar Senin rızânı dilemeye devam edeceğim. Kötülükten sakınma iyiliğe güç yetirme sadece Senin yardımınladır.
(Taberâni'nin Kebîrinden)

* Allah'ım, Senden rahmetinin gerektirdiği şeyleri, kesin mağfiretini, her günahtan korunmuş olmayı, her iyiliği kazanmayı, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı istiyoruz
(Hâkim'in Müstedrekinden)

* Allah'ım, kulağımdan ve gözümden ölünceye kadar beni istifade ettir. Dinimde ve bedenimde bana afiyet ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et. Allah'ım, nefsimi Sana teslim ediyorum. İşimi Sana havale ettim. Sırtımı Sana dayadım. Yüzümü sadece Sana çevirdim. Senin azabından kurtuluş ve sığınma yalnızca Senin merhametine sığınmakla olur. Ben Senin gönderdiğin elçine ve indirdiğin kitabına îman ettim
(Hâkim'in Müstedrekinden)

* Allah'ım, Senden iffeti ve dünyam, dinim, aile efradım ve malım hakkında afiyeti istiyorum. Allah'ım, eksikliklerimi ört, korkumu emniyete çevir. Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felâketlere karşı beni muhafaza eyle ve alt tarafım dan farkında olmayarak helake götürülmekten Sana sığınırım (İ.Suyuti.C.Sağır.1492.hadis)

 

www.AdnanSensoy.com

 KİTAPTAN BAZI NOTLAR:


* AŞK’sız olmaki ölü olmayasın,
AŞK’ta öl ki diri kalasın
(Hz.Mevlana Celalaeddin Rumi K.S)

* “Allah‟ım ne istiyorsan benden onu istiyorum senden”

* İnsanın iç dünyasıyla, ruhî ve mânevî yönden kendini geliştir-mesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm-de, Resulullah'in hayatında ve sahih hadislerinde mevcut olan bilgiler ve yönlendirmeler, ilk dö-nemlerden itibaren müslümanların dini daha iyi anlama ve yaşama talep ve gayretlerine itikad ve fıkıh cephesinden ayrı olarak tasavvuf adı altında özetlenebilecek üçüncü bir cephe ve zenginlik kazandırmış-tır. Tasavvuf kelimesi Kur'an'da ve hadislerde geçmez. 

* İslam, ana hatlarıyla iman, amel/libadet ve ahlaktan ibarettir. Kelâm ilmi imanı, fıkıh ilmi ameli/ibadeti, tasavvuf ilmi de ahlakı ele alır. Tasavvuf, İslam‟ı derûnî/içsel bir şekilde yaşamaktır. Ruhî ve vicdanî bir duyuşun mahsulüdür. Şekilden mânâya geçmek, kabuktan öze ulaşmaktır. Kâlin hâl olmasıdır.

* İslam tasavvufunun kayna-ğını inceleyen bazı zâtlar, İslâm öncesi tasavvufî akımlarda da benzeri esasları gördüklerinden, onu ya Hint‟te, ya İran‟da, mistiszm‟de veya daha başka yerlerde aramışlardır. Halbuki, İslam tasavvufunu doğrudan doğruya Kur‟an‟da ve Resulullah‟ın (sav) hayatında aramak lâzım gelir.

* Tasavvufta farz ve nâfile ibadetleri şartlarına uygun olarak huşû ve ihlâsla yerine getirmek esastır. Sûfîler özellikle farz olmayan ibadetleri belli düzen içinde yerine getirmeye özen gösterirler. İbadetsiz tasavvuf olmaz.

* Şeriat
Dinin esas ve görünen şekli ve insanlara emredilen kısmı şeriattır. Tasavvuf ise dinin iç yüzüdür. Ancak tasavvuf insanlara emredilmemiştir. Yani kişi tasavvufla ilgilenmediğinden dolayı dini açıdan Allah katında sorumlu değildir..
Şeriat seviyesindeki anafikir "Seninki senin, benimki benim" dir.

* Tarikat
Tasavvuf ile Tarikat aynı anlama gelmez. Tarikatlar zaman içinde Tasavvuf yani Sufizmden kaynaklanmışlardır. Tasavvufun somut organize olmuş halidir.Bir insanın tasavvufu yaşaması için bir tarikata mensub olması gerekir.Bir Mürşid ve bir mürid ile tarikat oluşturmadan tasavvuf yaşana-maz. Hakikatte tek bir Kâmili Mürşid vardır, O da Allah Tealadır. Şeriat dinin dışı, tarikat ise içidir denebilir. Ancak tarikat, şeriate aykırı olamaz. Çünkü tarikatın temeli şeriattır. Sufiye göre tarikat öz, şeriat kabuktur. Amaç öze inmektir. Şeriat bu yolda sadece gerekli bir vasıtadır. Ancak şu vardırki şeriattan kıl kadar ayrılan, tarikatten dağ kadar ayrılır.Tarikat seviyesindeki anafikir "Seninki senin, benimki de senin"dir.

* Marifet
Marifet Allah‟ı tanımaktır. Marifet Hakk‟ın kula bahşettiği bir sofradır. Fakra ulaşan kişilerin gönülleri marifetle dolar. Marifet erenler sofrasında (sohbetinde) elde edilir. Arif, Hakk‟ı bilen Hak‟tan haber alan kişidir. Marifet, batın hazinesidir. Bu hazine aşk ile ele geçer.
Marifet seviyesindeki anafi-kir "Ne benimki var ne seninki" dir.

* Hakikat
Kişi tasavvuf yolunu izleyerek nihayet bilginin vasıtasız elde edildiği hakikate varır. Bu safhada insanların tıpkı kafa gözüyle görüp çevreden bilgi alması gibi kalp gözüyle bilgi aldığı kabul edilir. Kişi zaman ve mekandan bağımsız bilgi kaynaklarına ulaşmaya çalışır. Zaten tasavvufun bilgi kuramı da akıl ve nakil ötesinde bir yol olan bu bilgi kaynağını hedeflemektedir.
Hakikat seviyesindeki anafikir "Ne sen varsın, ne ben" dir.

* Tasavvuf, Allah‟ın, seni sende öldürüp, Kendinde ebediyen diri kılmasıdır.

* Tasavvuf ehlinin üç vasfı vardır. Toprak gibidir, iyiye de, kötü kimseye de verir. Bulut gibidir, her şeyi gölgeler. Yağmur gibidir, sevilen kimseyi de, sevilmeyen kimseyi de sular.

* Tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile ele geçmez.

* Tasavvuf, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştıran şeylerin hepsini terketmektir. 

* Tasavvuf islam dinini gerçek manada yaşamak demektir.Dinin emir ve yasaklarını zorlamadan muhabbetle yapmak demektir.

* Tasavvuf tamamen edebden ibarettir.

 

www.AdnanSensoy.com

 Yazarımız eserini şöyle tanıtıyor:


Tesettür konusunda temiz niyetli insanların özet bir bilgiye rahat ve kolay ulaşsın, sebeplerinide şuurunda idrak edebilsin diye yazdığım bir eserdi. En çok rağbet gören eserlerimden biri olmasının sebebini YALNIZCA CEVABINI yazmış olmama bağlıyorum.

KİTAPTAN BAZI NOTLAR:

* Bugün öyle bir zihniyetle karsı karsıyayız ki tüm dünyada bir Hindu, bir Musevi, bir Hıristiyan kadın basını örtse
gıkları çıkmayan sözde kadın hak ve özgürlükleri savunucuları bu haklara aykırı gördükleri tesettüre gericilik diye
karsı çıkmaktadırlar.


* Allahu Teala örtünme emrine önce Sevgili Peygamberimiz'in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) zevceleri ve kızları ile baslamıstır. Bu, onların diger kadınların önderi ve imtisal numunesi (uyulacak, misal getirilecek örnek) olduklarını göstermektedir. Diger kadınlar onlara uyacakları için uygun olan Ser'i emirlere (Allah'ın emirleri), hükümlere
önce onların sarılmaları, aynen yerine getirmeleridir. Zira bir davetin etkili olabilmesi için davetçi, tezlerini
önce kendinde ve aile efradında (Aile fertlerinde, bireylerinde) tatbik etmeli, uygulamalıdır. ste bu hususta da
elbetteki Sevgili Peygamberimiz'in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) zevceleri ve kızlarının önder ve öncü olmaları gerekir. Bunun için Allahu Teala (Celle Celalühü) Peygamberine (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) kadınların örtünmesini vahyederken, ayetin basında önce Sevgili Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) zevce ve kızlarını anmıstır.

* Hicab ayeti (Hanımların yabancı erkeklerle perde arkasından görüsmesini emreden ayeti), kadınların avret mahallerini (Dinen örtünmesi gereken bedenin bazı yerleri demektir) örtmeleri istikrar (karar kılıp, yerlesme) kazandıktan sonra nazil olmustur. Öyleyse bu ayette emrolunan tesettür, daha önce farz kılınan setr-i avretten (Vücudun dinen örtünmesi gereken yerlerini örtmektir) baska ve fazla bir örtünmedir. Bunun içindir ki, bütün tefsir alimleri (müfessirler), anlatımları (tabirleri) degisikte olsa mefhumda (bir sözden çıkarılan mana) birleserek ayetteki 'CİLBAB'tan maksadın (kastedilenin, amacın, istenilenin) kadının elbiseleri üzerine giyilen ve bütün vücudu örten bir örtü, elbise oldugunda ittifak etmislerdir (Birlikte konuda uyusmuslardır). Bu sebeple zamanımızda kadınların 'ÇARSAF' denilen bir örtü veya onun benzeri bir örtü ile örtünmeleri gerekmektedir. Ayetteki 'CİLBAB'tan maksat, bazı cahillerin sadıkları gibi setr-i avret degildir.

* Ayetteki “Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin eslerine” fadesindeki tafsilat (genis bir sekildeki açıklamalar), hicabın yalnız Sevgili Peygamberimiz'in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) zevcelerine farz oldugunu iddia (Haklı veya haksız bir davada ayak direme, davaya kalma, inat etme) edenlerin iddialarını açıkça reddetmektedir. Çünkü ayetteki “mü’minlerin eslerine” ifadesi, örtünmenin bütün mü’min kadınlara emredildigine, onların da bu umumi (herkese ait herkesle ilgili) hitaba dahil olduklarına kesin bir sekilde delalet (isaret etmek) etmektedir. Bu sarih (açık, belli, ortada, meydanda) emir karsısında nasıl olur da Müslüman kadınların örtünmesinin farz olmadıgı iddia edilebilir?


* “Bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur.” Ayetinde hicabın farziyetinin hikmeti beyan edilmektedir (açıklanmaktadır, anlatılmaktadır) Ser'i (Dini) hükümlerin hepsinde mesru (Dogru, gerçek) hikmetler vardır. ste kadınların örtünmelerindeki hikmet de hem onların namuslarının, hem de cemiyetin (toplulukların) korunmasıdır. Müfessirlerin cumhuruna göre (Tefsir Alimlerinin topluluguna göre), ayetteki 'tanınıp' kelimesinden kastedilen, hür kadın olduklarının anlasılması, köle ve cariyelerden temyiz (ayırma) edilmeleridir. Ebu Hayyan, bu hususta cumhurun görüsünden baska
bir görüsü tercih etmistir. Ona göre ayetteki örtünme emri ister hür, ister cariye olsun bütün Müslüman kadınlaradır.
'Bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur' ayetini de, 'Namus ve iffetle tanınsınlar ki, fasık kimseler onlardan bir sey beklemesinler.’ Seklinde tefsir etmektedir

 

www.AdnanSensoy.com

 KİTAPTAN BAZI NOTLAR:


* Ebu Hureyre rivayet ediyor: Rasulallah buyurduki: Allah Teala hadis-i kudsi‟de şöyle buyurdu:
Her kim Benim velilerimden bir veliye düşmanlık ederse, şüphesiz Ben ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili hiçbir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Farzlara ilaveten bir de kulumun sürekli yapmaya devam ettiği nafileler vardır ki bunlarla Bana yaklaşır da yaklaşır ve nihayet öyle bir hale gelir ki artık Ben onu sevmişim demektir. Bir kere de sevdim mi artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutup yakalayan eli ve yürümesine vasıta olan ayağı olurum (Hasılı; onun işitmesi, görmesi, tutması, yürümesi doğ-rudan doğruya meşiet-i hassa (hususi muamele) dairesinde cereyan etmeye başlar). Böylesi bir kul Benden birşey isterse istediğini muhakkak ona veririm. Bana sığınırsa onu özel korumam altına alırım."1
1 (Buhari, Rikak,38nbel, Müsned, I, 259

* Farz ile Hak‟a bağlanan ve nafilelerle daha da yakın olan ve sonra daha da yaklaşan ve Aşkullah ile nuşa garkolan, şehevi arzular ile nefsin isteklerine gönül verir mi?

* Nafile‟ye bağlı olan vacibi ve farzı hiç terk eder mi?

* Nafile namazlar kulu daha sıkı Hak‟a bağlayacak, Hak ile meşgul kılacaktır. Hak ile meşgul olanı şeytan meşgul edebilir mi?

* Namaz şehadeti, orucu, zekatı, zikiri, tefekkuru, huşuyu ve murakabayla rabıtayı sürekli sıcak tutan İlahi Kamera‟dan habersiz olur mu?

 

www.AdnanSensoy.com

 * Tevhid mücadelesinin temel direği: Namaz'dır.
* Hz.Ebu Hureyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Rasulallah’ın (as) Şöyle söylediğini işittim:
"Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?"
"Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Rasulallah (as):
"İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu."
(Buhâri, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 282, (666); Tirmizî, Emsâl 5, (2872); Nesâî, Salât 7, (1, 231); Muvatta, Sefer 91, (1,174))

* Bu hadisten ve ‘’Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.(Ankebut:45) ayetinden dolayı kitabın ismini NAMAZ VE NEHiR koydum.

* Kadı Beyzavi; Hz.Enes’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen şu olayı zikrediyor: Resuli Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) döneminde, her türlü kötülüğü işleyen eden ensar'dan bir genç, namazını da asla ihmal etmemektedir. Meselenin durumu Rasulallah'a (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bildirilince: " O gencin asla ihmal etmediği namaz, birgün kendisini Yapılması uygun olmayan, ayeti kerîme ve hadisi şeriflerle haram edilenden ve dinin çirkin gördüğü şeylerden koruyacaktır" buyuruyorlar. Gerçekten aradan fazla bir zaman geçmeden o genç; tevbe ediyor ve salih bir mü'min oluyor (Mecmuatu't Tefasir ist: 1979 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 1920 (Kadı Beyzavi Böl.)

* Rasulallah’a (Sallallahu Aleyhi Vesellem):
" Amellerin hangisi daha faziletlidir?" diye sordum. Resuli Ekrem:
" Vaktinde edâ edilen, kılınan namazdır" buyurdular. (Sahihi Buhari ist: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 134 K. Mevakiti's Salat: Bab: 5. )

* Hadi ey kalbim durma artık tövbe et ve Yaradanına en güzel hamdını sun, temizle kalbini pislikten, dünyalıktan ve kula yakışır bir şeklide MEVLA’ya yaklaş... Hadi be ruhum hadi be kalbim uymayın siz o nefsime o hep konuşur ve sizi kötüye götürür, siz ondan güçlüsünüz, siz ona hükmedersiniz hadi kırın onun gücünü. Biliyorum yapacaksın sen bunu hadi o zaman bak Bilal-i Habeşi ezanı okumaya başladı. Haydi şimdi namaz zamanı, haydi şimdi kurtuluş zamanı...


* "İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre, sevgilimiz dostumuz Rasulallah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurmuştur: "İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir ilâh bulunmadığına, Hz.Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır" (Buhârî, İman,1, 2; Müslim, İmân, 1922). Sevgilimiz dostumuz Rasulallah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), Muaz b. Cebel'i Yemen'e gönderirken ona şöyle buyurmuştur: "Sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları ilk önce Allah'a kulluk etmeğe çağır. Allah'ı tanırlarsa, Allah'ın onlara gecede ve gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Namazı kılanlarsa; Allah’ın onlara, zenginlerinden alınıp yoksullara verilmek üzere zekâtı farz kıldığını söyle. İtaat ederlerse, bunu onlardan al, insanların mallarının en iyisini alma, mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur" (Buhârî, Zekât, 41, 63, Meğâzî, 60, Tevhîd, 1; Nesâî, Zekât, 1; Dârimî, Zekât, I) 


* Ebü Ümâme (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Rasulallah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ile beraber mescidde idik. O esnada bir adam geldi ve:
"Ey Allah'ın Resülü, ben bir suç ve günah işledim, bana cezasını ver!" dedi, Rasulallah adama cevap vermedi. Adam talebini tekrar etti. Rasulallah yine sükut buyurdu. Derken (namaz vakti girdi ve) namaz kılındı. Rasulallah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) namazdan çıkınca adam yine peşine düştü, ben de adamı takip ettim. Ona ne cevap vereceğini işitmek istiyordum. Efendimiz adama: "Evinden çıkınca abdest almış, abdestini de güzel yapmış mıydın?" buyurdu. O: "Evet ey Allah'ın Resulü!" dedi. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem):
"Sonra da bizimle namaz kıldın mı?" diye sordu. Adam: "Evet ey Allah'ın Resulü!" deyince, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem): "Öyleyse Allah Teâlâ hazretleri haddini veya günahını demişti affetti" buyurdu. (Buhârî, Hudüd 27, Müslim, Tevbe 44, 45, (2764, 2765); Ebü Davud, Hudüd 9, (4381))

* ÜZÜNTÜ ANINDAKİ İLK KAÇIŞ MERCİ :NAMAZ
Hz.Huzeyfe (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Rasulallah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'ı herhangi birşey üzecek olursa namaz kılardı."
(Ebü Dâvud, Salât 312, (1319); Nesâî, Mevâkît 46, (1, 289))

* KÂRLARIN KAZANÇLARIN EN HAYIRLISI :NAMAZ
Abdullah İbn Selmân, Rasulallah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'ın ashabından birisinden naklediyor: "Hayberin fethedildiğii gün bir adam Sevgilimiz dostumuz Rasulallah'e (Sallallahu Aleyhi Vesellem) gelerek:"Ey Allah'ın Resulü, bugün ben öyle bir kâr ettim ki böyle bir kârı şu vadi ahalisinden hiçbiri yapmamıştır" dedi. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem): "Bak hele! Neler de kazandın?" diye sordu. Adam: "Ben alıp satmaya ara vermeden devam ettim. Öyle ki üçyüz okiyye kâr ettim dedi. Rasulallah efendimiz: "Sana kârların en hayırlısını haber vereyim mi?" diye sordu. Adam: "O nedir, ey Allah'ın Resulü?" dedi. Efendimiz açıkladı:" (Farz) namazdan sonra, kılacağın iki rekattir." (Ebü Dâvud, Cihâd 180, (2785))


* CENNETE RASULALLAH’LA (Sallallahu Aleyhi Vesellem) BERABER OLMAK İÇİN: NAMAZ
Rebî'a İbn Ka'b el-Eslemî anlatıyor: "Ben Rasulallah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ile beraber gecelemiştim, kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana: "Dile benden (ne dilersen) (Bende aracı olup Rabbimden diliyeyim)!" buyurdu. Ben: "Senden cennette seninle beraberlik diliyorum!" dedim. Bana: "Veya bundan başka birşey?" dedi. Ben: "Hayır, sadece bunu istiyorum!" dedim. "Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!" buyurdu." (Müslim, Salât 226, (489); Ebü Dâvud, Salât 312, (1320))

* RASULALLAH’IN SON VASİYETİ; NAMAZ
Hz.Enes anlatıyor: "Ölüm vakti geldiği vakit Sevgilimiz Rasulallah’ın son tavsiyeleri;
‘’Namaz, namaz (ı ihmal etmeyin)...’’ olmuştur. (Kütübi Sitte;6790 nolu hadis)
 KİTAPTAN BAZI NOTLAR:


* “… Ancak o, Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.” 1
De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir melegim de demiyorum.
Ben, bana vahyedilenden baskasına uymam. Deki: “Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düsünmeyecek
misiniz?” 2
1 Ahzab, 40.
2 Enam, 50.

* Asya ve Afrika milletlerini, asırlar boyu sömüren devletlerin en büyük yardımcıları misyonerler ve misyonerlik
teskilatları olmustur. Misyonerler, girdikleri memlekette sadece kendi dinlerini yaymakla mesgul olmazlar. O memleketteki milleti meydana getiren maddi ve manevi degerleri tahrip ederler. Tahrip ettikleri milli duyguların enkazı
üzerine kendi inançlarını bina etmeye çalısırlar. Ellerinde bulunan bütün imkânlarını bu yolda kullanırlar. Aslında
dıs güçler tarafından desteklenerek milyarlarca doların harcandıgı bu faaliyetlerin amacı, Afrika kabile reisinin su
sözlerinde özetlenmistir:

“Misyonerler geldiginde bizim elimizde topraklarımız onların ellerinde de /ncilleri vardı, Gözlerimiz bir kapayıp
açtık ki ne görelim; bizim elimizde /nciller onların ellerinde de topraklarımız var…” Evet; misyonerlik faaliyeti siyasi bir sömürge faaliyetidir.

* islam’da, “Dinde zorlama yoktur” ilahi emri ve düsturu vardır. Hiç kimse dine girmeye zorlanmaz. Hıristiyanların
dine sokmak için yaptıkları iskenceler ve mezheb kavgaları meshurdur. Tarihte buna, eksiksiz fazlasıyla
sahittir.

* islam, Hz. Âdem (Aleyhisselam) ile baslayıp Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ile olgunluga erip tamamlanan en yeni ve en son dindir. Kur’an-ı Kerim, günümüze kadar hiç bozulmadan, bir kelimesi bile degismeden
gelmistir.

* islam dini bir milletin degil, bütün insanlıgındır. Allahü Teala’dır (Celle Celalühü), yani bütün âlemlerin Rabbidir.

* Peygamberlerin kitaplarında Kur’an veya Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hakkında bildirilen bir peygamberlik ayeti var mıdır? Hangi ayetleri aktarıyorlar? Ayetler sunlardır:
Tekvin 17: 20:
“...ismail gelince ..onu büyük millet edecegim.”
Tekvin 49: 10
“.....ve milletlerin itaati ona olacaktır.”
Tesniye 18: 15 – 18:
“.....benim gibi bir peygamber çıkaracak,”
Tesniye 33: 1 – 2:
“...Faran dagından parladı... onbinleri içinden,”
Mezmur 45: 3 – 5:
“...Ey kudretli, beline kılıcını ..okların sivridir,”
Mezmur 149: 1 – 9:
“.....milletlerden öç alsınlar...krallarını zincir.”
saya 21: 6-7 & 13-17:
“.....bir bölük deve...Arap ili üzerinde yük,”
saya 29: 12
“.....ve kitap okuma bilmeyen bir adama: Rica
ederiz,”
saya 42: 1-4:
“.....milletler için hakkı meydana çıkaracaktır”
saya 53: 1-12:
“.....ve kurak yerden kök sürgünü gibi çıktı,”
saya 63: 1-6:
“...Edom’dan, kırmızı esvapla Botsra”dan bu
gelen kimdir?”
Daniel 2: 29:
“.....Ey kral...yatagın üzerinde sana düsünceler
geldi,”
Habakkuk 3: 3:
“.....Faran dagından geldi. Onun hasmeti gökleri
örttü,”
Matta 3: 11:
“.....ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür,”
Markos 1: 7:
“.....Benden sonra benden daha güçlü Olan
geliyor,”
Yuhanna 1: 21:
“....Sen o peygamber misin? Sorusuna, “Hayır”
cevabını,”
Yuhanna 4: 21:
“.....öyle bir saat geliyor ki... ne de Kudüs’te,”
Yuhanna 14: 16-17 & 26:
“.....size baska bir Yardımcı (Farakletos),”
Yuhanna 14: 30:
“.....Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor,”
Yuhanna 15: 26:
“.....Gerçegin Ruhu geldigi zaman,”
Yuhanna 16: 7 & 13:
“.....Gitmezsem, Yardımcı size gelmez,”
Elç. sleri 3: 22 – 26:
“....kardeslerinizin arasından ...bir Peygamber”

 Adnan Şensoy, Ey Misyonerler Cevap Verin, Furkan Yayınevi :

Silahlar Hristiyan ve Yahudi şirketlerden, 

Savaşı başlatanlar da onlar, 

Milyonlarca ölen müslüman, 

Buna rağmen lanse edilmeye çalışılan islam kılıç dini müslümanlar terörist !!!

(uslüp için affediniz ancak anlaşılması için açıklık gerekiyordu)

Çocuk seks köleleri satan Hristiyan ve Yahudi nufusun çok olduğu Batılılar, 

Pattaya, Teksas ve daha birçok seks kentleri kurup resmileştirenler de,

porno sektörünü kuran da, 

bekaret partileri ve çıplaklar kampı icat eden de,

yaşlıyla, bebekle, çocukla, evliyle, grupla, hayvanla seks hikayeleri ve filimleri çevirenler de,

tecavüzde dünyanın ilk sıralarında bulunan da, 

aile içi ensest ilişkilerde dibe vuran da,

çizgi filmlerden en saf oyunların işine bile seks objesi koyan da onlar. Buna rağmen lanse edilmeye çalışılan İslam şehvet dini müslümanlar sapık!!!

Daha detayı çok ancak meşhur bir sözümüz vardır:

SLOGANIMIZ YAVUZ HIRSIZ (VAHŞİ VE BARBAR GAYR-İ MÜSLİMLER) EV SAHİBİNİ (ASİL VE ŞEREFLİ MASUM MÜSLÜMANLARI) BASTIRIRMIŞ. YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR ata sözü bugünkü hristiyan - yahudi fanatikler için çok anlamlı. Kitapları incil tevrat vs ve tarihleri ve güncel siyasetleri KATLİAM VE VAHŞET olan bu kişiler/gruplar ŞEREFLİ BİR TARİH ve MUAZZAM BİR ŞEFKAT KİTABI OLAN KUR'AN ile İSLAM'a dil uzatmaya çalışıyorlar.

NOT: KİTABININ VE DİNİNİN NE OLDUĞUNU HENÜZ BİLMEYEN TEMİZ NİYETLİ SAF HRİSTİYAN VE YAHUDİLERİ İSTİSNA EDİYORUM İŞTE SİZE KENDİ KUTSAL METİNLERİNDEN:

----------------------------

#incil Yesaya+66/15-16 (OKU GERÇEK HRİSTİYANLIĞI, TERÖRÜN KAYNAĞI İNCİL 'İ) Bakın, RAB ateşle geliyor, Savaş arabaları kasırga gibi. Şiddetli öfkesini, Azarını alev alev dökmek üzere. Çünkü O bütün insanlığı ateş ve kılıçla yargılayacak, Pek çok kişiyi öldürecek.15 For, behold, the LORD will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. 16 For by fire and by his sword will the LORD plead with all flesh: and the slain of the LORD shall be many.

--------

#incil Yeremya+13/13-14 (OKU GÖR MÜSLÜMAN İNCİL' İN GERÇEK YÜZÜNÜ: CENNET'te müslümana vadedilen şaraba laf eden sen, dünyada milleti ayyaş edeceğim ve soykırım yapacağım diyen TANRI'na ne diyeceksin) " onlara de ki, ‘Bu ülkede yaşayan herkesi –Davut’un tahtında oturan kralları, kâhinleri, peygamberleri, Yeruşalim’de yaşayanların tümünü– sarhoş olana dek şarapla dolduracağım’ diyor RAB. ‘Onları –babalarla çocukları– birbirlerine çarpacağım. Acımadan, esirgemeden, sevecenlik göstermeden hepsini yok edeceğim’ diyor RAB.” Then shalt thou say unto them, Thus saith the LORD, Behold, I will fill all the inhabitants of this land, even the kings that sit upon David's throne, and the priests, and the prophets, and all the inhabitants of Jerusalem, with drunkenness. And I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith the LORD: I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy them.

------

#incil Yeremya+15/1-9 KUR'AN'da kişinin inkar etme hakkı vardır. İNCİL'de KATLEDİLİR: (OKU GÖR GERÇEĞİ MÜSLÜMAN) "RAB bana dedi ki, “Musa’yla Samuel önümde durup yalvarsalar bile, bu halka acımayacağım; kov onları önümden, gitsinler! 2 Sana, ‘Nereye gidelim?’ diye sorarlarsa de ki, ‘RAB şöyle diyor: “ ‘Ölüm için ayrılanlar ölüme, Kılıç için ayrılanlar kılıca, Kıtlık için ayrılanlar kıtlığa, Sürgün için ayrılanlar sürgüne.’ 3 “Onların başına dört tür yıkım getirmeye karar verdim” diyor RAB, “Öldürmek için kılıcı, paralamak için köpekleri, yiyip bitirmek, yok etmek için yırtıcı kuşlarla yabanıl hayvanları salacağım üzerlerine. 4 Yahuda Kralı Hizkiya oğlu Manaşşe’nin Yeruşalim’de yaptıkları yüzünden bütün yeryüzü krallıklarını dehşete düşüreceğim. 5 “Kim acıyacak sana, ey Yeruşalim? Kim yas tutacak senin için? Hal hatır sormak için Kim yolundan dönüp sana gelecek? 6 Sen beni reddettin” diyor RAB, “Gerisingeri gidiyorsun. Ben de elimi sana karşı kaldıracak, Seni yok edeceğim; Merhamet ede ede yoruldum. 7 Ülkenin kapılarında, Halkımı yabayla savuracak, Çocuksuz bırakacak, yok edeceğim; Çünkü yollarından dönmediler. 8 Dul kadınlarının sayısı denizin kumundan çok olacak. Gençlerinin annelerine Öğle vakti yok ediciyi göndereceğim; Üzerlerine ansızın acı, dehşet salacağım. Yeremya Rab’be İçini Döküyor 9 Yedi çocuklu kadın Bayılıp son soluğunu verecek; Daha gündüzken güneşi batacak, Utandırılıp alçaltılacak. Sağ kalanları düşmanlarının önünde Kılıca teslim edeceğim.” Böyle diyor RAB." Then said the LORD unto me, Though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward this people: cast them out of my sight, and let them go forth. 2 And it shall come to pass, if they say unto thee, Whither shall we go forth? then thou shalt tell them, Thus saith the LORD; Such as are for death, to death; and such as are for the sword, to the sword; and such as are for the famine, to the famine; and such as are for the captivity, to the captivity. 3 And I will appoint over them four kinds, saith the LORD: the sword to slay, and the dogs to tear, and the fowls of the heaven, and the beasts of the earth, to devour and destroy. 4 And I will cause them to be removed into all kingdoms of the earth, because of Manasseh the son of Hezekiah king of Judah, for that which he did in Jerusalem. 5 For who shall have pity upon thee, O Jerusalem? or who shall bemoan thee? or who shall go aside to ask how thou doest? 6 Thou hast forsaken me, saith the LORD, thou art gone backward: therefore will I stretch out my hand against thee, and destroy thee; I am weary with repenting. 7 And I will fan them with a fan in the gates of the land; I will bereave them of children, I will destroy my people since they return not from their ways. 8 Their widows are increased to me above the sand of the seas: I have brought upon them against the mother of the young men a spoiler at noonday: I have caused him to fall upon it suddenly, and terrors upon the city. 9 She that hath borne seven languisheth: she hath given up the ghost; her sun is gone down while it was yet day: she hath been ashamed and confounded: and the residue of them will I deliver to the sword before their enemies, saith the LORD.

-----

#incil Yeremya+25/29 : Katliamcı Tanrı: " İşte dünyada yaşayan herkesin üzerine kılıcı çağırıyorum. Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.’ for I will call for a sword upon all the inhabitants of the earth, saith the LORD of hosts.

---------

#incil Yeremya+50/21 HEP CİNAYET İSTEYEN TANRI (!) OKU "Meratayim ülkesine, Pekot’ta yaşayanlara saldır. Onları öldür, tümüyle yok et” diyor RAB, “Sana ne buyurduysam hepsini yap. " Go up against the land of Merathaim, even against it, and against the inhabitants of Pekod: waste and utterly destroy after them, saith the LORD, and do according to all that I have commanded thee.

--------

#incil Hezekiel+6:/3-7 CİNNET GEÇİREN TANRI OKUYUN

Egemen RAB dağlara, tepelere, vadilere, derelere şöyle diyor: Üzerinize kılıç göndereceğim, tapınma yerlerinizi yıkacağım. Sunaklarınızı devirecek, buhur sunaklarınızı paramparça edeceğim. Kılıçtan geçirilmiş halkınızı putlarınızın önüne düşüreceğim. İsrailliler’in cesetlerini putlarının önüne atacak, kemiklerini sunaklarının çevresine dağıtacağım. Yaşadığınız her yerde kentleriniz yakılıp yıkılacak, tapınma yerleriniz yerle bir edilecek. Öyle ki, sunaklarınız devrilip yıkılsın, putlarınız ezilip paramparça olsun, buhur sunaklarınız yok edilsin, el emeğiniz boşa çıksın. Halkınız her yerde öldürülecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.And say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord GOD to the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys; Behold, I, even I, will bring a sword upon you, and I will destroy your high places. And your altars shall be desolate, and your images shall be broken: and I will cast down your slain men before your idols. And I will lay the dead carcases of the children of Israel before their idols; and I will scatter your bones round about your altars. In all your dwellingplaces the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate; that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and cease, and your images may be cut down, and your works may be abolished. And the slain shall fall in the midst of you, and ye shall know that I am the LORD. Yet will I leave a remnant, that ye may have some that shall escape the sword among the nations, when ye shall be scattered through the countries.

-------

#İNCİL Hezekiel+6/11-14 " kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla yok olacaklar. 12 Uzaktakiler salgın hastalıktan ölecek, yakındakiler kılıçtan geçirilecek, kuşatma sırasında sağ kalanlar kıtlıktan ölecek. Böylece onlara duyduğum öfkeye son vereceğim. 13 Putlarının arasına, sunaklarının çevresine, her yüksek tepeye, dağ doruğuna, her yeşeren bol yapraklı ağacın altına cesetleri serilince, benim RAB olduğumu anlayacaklar...Elimi onlara karşı uzatacak, çölden Rivla’ya kadar yaşadıkları ülkeyi yerle bir edip ıssız bırakacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ” " Alas for all the evil abominations of the house of Israel! for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence. 12 He that is far off shall die of the pestilence; and he that is near shall fall by the sword; and he that remaineth and is besieged shall die by the famine: thus will I accomplish my fury upon them. 13 Then shall ye know that I am the LORD, when their slain men shall be among their idols round about their altars, upon every high hill, in all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, ..So will I stretch out my hand upon them, and make the land desolate, yea, more desolate than the wilderness toward Diblath, in all their habitations: and they shall know that I am the LORD.

---------

#incil Hezekiel+9/5-8 KATLİAM YAPTIRAN TANRII GÖRÜN “Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün” dediğini duydum. “Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın.” Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar. Onlara, “Tapınağı kirletin, avlularını cesetlerle doldurun. Haydi başlayın!” dedi. Bunun üzerine onlar gidip kenttekileri öldürmeye başladılar. Onlar halkı öldürürken ben tek başıma kaldım. Yüzüstü yere kapanıp, “Ah, ey Egemen RAB! Öfkeni Yeruşalim üzerine boşaltırken, geri kalan bütün İsrailliler’i de mi yok edeceksin?” diye haykırdım. And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite: let not your eye spare, neither have ye pity: 6 Slay utterly old and young, both maids, and little children, and women: but come not near any man upon whom is the mark; and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. And he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain: go ye forth. And they went forth, and slew in the city. And it came to pass, while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face, and cried, and said, Ah Lord GOD! wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem?

---------

#incil Hezekiel 23:28-30 " Egemen RAB şöyle diyor: Seni nefret ettiğin, tiksindiğin adamların eline teslim edeceğim. Sana düşman gibi davranacak, emeğinin bütün ürününü alacaklar. Seni çırılçıplak bırakacaklar. Böylece utanç verici fahişeliklerin açığa çıkacak. For thus saith the Lord GOD; Behold, I will deliver thee into the hand of them whom thou hatest, into the hand of them from whom thy mind is alienated: And they shall deal with thee hatefully, and shall take away all thy labour, and shall leave thee naked and bare: and the nakedness of thy whoredoms shall be discovered, both thy lewdness and thy whoredoms.

---------

#incil Hezekiel 23:25 - CİNNET GEÇİREN TANRI "Öfkemi sana yönelteceğim, onların sana kızgınlıkla davranmalarını sağlayacağım. Burnunu, kulaklarını kesecekler. Sağ kalanları kılıçla öldürecekler. Oğullarını, kızlarını alacaklar, sağ kalanları ateş yakıp yok edecek." And I will set my jealousy against thee, and they shall deal furiously with thee: they shall take away thy nose and thine ears; and thy remnant shall fall by the sword: they shall take thy sons and thy daughters; and thy residue shall be devoured by the fire.

-------

---------

AB'ye göre idam cezası gayri insanı. Ama suçsuz bir çocuk iyileşmeyecek diye #otenazi ile öldürülüyor. Medeniyetiniz batsin!

------

ilmi siyaset, siyasetten üstündür bravo...

İsveç çocuk istismarinda ilk sırada...

Hristiyan misyonerler biraz Avruoa anahaber bülteni izleyin...

https://www.facebook.com/turkiyegazetesi/videos/10153701508706825/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

------

Almanya'da 8 bin 991 çocuk sığınmacı kayıp

http://www.ensonhaber.com/almanyada-8-bin-991-cocuk-siginma…

------

Savaşın korkunçluğu hakkında en ufak bir fikri olmayan Hristiyan Macarlar sınıra Suriyelileri korkutmak için korkuluk dizdi. HALBUKİ BİZİM ÜLKEMİZDE 5 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ MÜLTECİ VAR VE BİZDEN DAHA FAZLA HAKKA SAHİP NEREDEYSE

------ 

West Ham Chelsea 2015 Tecavüz sıralaması. 

1. G. Afrika, 2. isveç, 3. ABD, 4. İngiltere, 5. Hindistan, 6. Yeni Zellanda 7. Kanada 8. Avustralya, 9. Zimbabwe, 10. Danimarka i, 11. Finlandiya... 

-----

İngiltere'de yapılan bir araştırma, kadın çalışanların yarıdan fazlasının işyerlerinde cinsel tacize maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Medeni ülke dediklerinizin ana haber bültenlerini hiç izliyor musunuz?

http://www.ensonhaber.com/ingilterede-isyerlerinde-cinsel-t…

------

DÜNYANIN EN MEDENİ ÜLKELERİNDE DE CANİLER VAR.

İnsanın olduğu her yerde. Avrupa ve ABD ana haber bültenlerini takip etmeyenler sadece islam coğrafyasına pislik atmaya çalışıyor.

İnsaflı olun.

İngiltere'de bankta oturan gençlerin yanına gelen saldırgan, cebinden çıkardığı şişedeki asidi grubun üzerine döktü.Asitli saldırıya uğrayan gençler acılar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Yüzlerinde ciddi yanıklar oluşan gençlerden biri görme yetisini kaybetti.

http://www.ensonhaber.com/ingilterede-asitli-saldiri-2016-0…

------

JAPONYA TOKYO'DA BIÇAKLI KATLİAM:

20'li yaşlarında bir erkek olduğu belirtilen saldırganın "bu dünyadan engellileri temizlemek istiyorum" diye bağırdığı belirtildi

KÖTÜ İNSAN DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNDE DE KÖTÜDÜR

http://www.ensonhaber.com/japonyada-bicakli-saldiri-2016-07…

------

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun dış bölgelerinde bir kişi engellilere ait bir tesiste kalabalığa saldırarak en az 15 kişiyi öldürdü.

http://www.ensonhaber.com/japonyada-bicakli-saldiri-2016-07…

------

Srebrenitsa soykırımından kalan bir mezar taşı. Doğum: 1995 Ölüm:1995. Yaşasaymış 21 yaşında bir genç kız olacakmış. Bizim Sırplar hakkında Boşnak soykırımı adında bir kanunumuz var mı?

Fransız için Cezayir, İspanyol için Maya, ABD için kızılderili, İngiliz için Hindistan, Almanya için Yahudi, İsrail için Filistinli, İtalya için Libya, Rusya için Çeçen, ERMENİ için TÜRK soykırımı yasalarımız nerede? Bu soykırımları kabul etmeyenlerin hapis yatacağı cezalarımız nerede?

Ya da bu ülkelerin vatandaşları Avrupa'nın orta yerinde insanlar katledilirken neredeydi? Mesela Hollanda askerleri ülkeyi Sırplara bıraktığında Hollandalılar ot içerek gay club'larda birbirlerini yemekle mi meşguldü? BM? NATO? NATO'nun kuruluş amacı Avrupa'yı bu tehlikelerden korumak değil mi zaten? Değil galiba. En azından bizim ateistlerimizin hayranlık duyduğu Hristiyan Avrupası için geçerli muhtemelen. Olay adalet değil, medeniyet değil, din de değil, İslam düşmanlığı sadece. Katledilen her zaman müslüman, nefret edilen her zaman müslüman. Hem de bu saydıklarımın hiç bir zararı olmamasına rağmen. Nedenini düşünebilecek kapasite var ama akıl sağlığı yok maalesef insanlığın çoğunda. Eyleme geçebilecek kapasite ise hiç bir zaman olmamış.

------

BM ÇOCUK İSTİSMAR RAPORU: Taciz tecavüz en çok Uzak Doğu ve Avrupa da... Çocuk satıcısı daha çok Uzak Doğu, alıcısı Avrupa ve Abd

------

Avrupa'daki meydandaki açık tuvaletler

https://twitter.com/EbubekirSifil/status/747136270107877376…

----

MEDENİ BARBARLAR

Fransız filozoftan öz eleştiri: "Biz işid'den daha çok insan öldürüyoruz."

https://www.facebook.com/degisimhaber2/videos/1782290432004479/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

-------

İngiliz holiganlar para atıp çocuklarla alay etti

İngiliz holiganların Fransa'da mülteci çocuklara bozuk para atıp dalga geçtiği görüntüler ortaya çıktı

http://www.ensonhaber.com/ingiliz-holiganlar-para-atip-cocu…

----

Avrupa’nın unutulan soykırımları

http://www.yenisafak.com/…/avrupanin-unutulan-soykirimlari-…


NOT TEKRARI:

Buradaki ağır ifadeler samimi, masum ve insaf sahibi Hristiyan ve Yahudileri için değildir. 


www.AdnanSensoy.com

 * Fitnelerin çoğaldığı hakkı ve hakikati yaşamanın zorlaştığı günahların kolaylıkla, ibadetlerinse zorla işlendiği asrımızda yoksa ‘’Kıyamet vakti mi?’’ geldi sorusu soruluyor şimdi halk arasında. Sıkça sorulan ve gündemden hiç düşmeyen hiç şüphesiz vuku bulacağında şüphe olmayan Kıyamet alametleri ve kıyamettir. Fakir bu sıkça sorulan sorulara birde fitneler cereyan ettiğinde ne yapılmalı suallerine cevap olarak Rasulallah’ın Efendimizin buyurduğu cevaplarla yardım sundum.


* Kıyametin büyük alametleri ise şu hadisi şerifte toplu olarak zikredilir: Huzeyfetu'lGifari 'den rivayet edilmiştir: Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Sevgililer Sevgilisi Sevgilimiz Rasulallah yanımıza çıkageldi. Bize "Ne konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de "Kıyamet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik. Sevgililer Sevgilisi Sevgilimiz Rasulallah " Şüphesiz on alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır" dedi ve "Deccal'i, dumanı(duhan), Dabbetü'larz'ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa ((as))'ın yere inmesini, Ye'cüc ve Me'cuc'u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi".

* Hz.Ebu Hureyre anlatıyor:
"Rasulallah aleyhissalatu vesselam yanındaki cemaate konuşurken, bir adam gelerek: "(Ey Allah'ın Resülü!) Kıyamet ne zaman kopacak?" dedi. aleyhissalatu vesselam konuşmasına devam etti, sözlerini bitirdiği vakit:
"Sual sahibi nerede?" buyurdular. Adam:
"İşte buradayım ey Allah'ın Resülü!" dedi. Aleyhissalatu vesselam:
"Emanet zayi edildiği vakit Kıyameti bekleyin!" buyurdular. Adam:
"Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu.
Efendimiz:
"İş, ehil olmmayana tevdi edildi mi Kıyamet'i bekleyin!" buyurdular.

* İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, günaha girmeksizin aralarında geçinmeye kuvvet bulunamayacak. Öyle ki, adam yalan söyleyecek ve yemin de edecek. Bu zaman gelince kaçın!
Denildi ki: "Nereye kaçalım?"
"Allah'a, kitabına ve Peygamber'in sünnetine kaçın!"

* Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:
"(Ashab, Rasulallah'a): "Ey Allah'ın Resülü! Kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz?" diye sordular. : "Bulutsuz bir günde, öğle vaktinde güneşi görme hususunda bir itişip kakışmanız olur mu?" diye sordu. Ashab: "Hayır!" deyince:
"Bulutsuz (dolunaylı) gecede ayı görmekte itişip kakışmanız olur mu?" diye tekrar sordu. Ashab yine: "Hayır!" deyince:
"Nefsim yedi kudretinde olan Zatı Zülcelal'e yemin olsun, Rabbinizi görme hususunda da hiçbir itişip kakışmanız olmayacak. Tıpkı güneş ve ayı görmede itişip kakışmanız olmadığı gibi. Böylece kul, Rabbiyle karşı karşıya gelecek. Rabb Teala:
"Ey filan! ben sana ikram etmedim mi? Seni efendi yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Atı, deveyi sana musahhar (hizmetçi) kılmadım mı? Reislik yapmana, ganimet malından dörtte bir almana müsaade etmedim mi?" diye soracak. Kul:
"Evet ey Rabbim!" diyecek. Rab Teala:
"Benimle karşılaşacağını hiç düşünmedin mi?" diyecek. kul bu soruya: "Hayır!" karşılığını verecek. Rab Teala da:
"Öyleyse şimdi de ben seni unutuyorum. Tıpkı (dünyada) sen beni unuttuğun gibi!" diyecek. Sonra ikinci kul Allah'ın karşısına çıkar. Rab Teala ona da aynı şeyleri söyler. Sonra üçüncüye de birinciye söylediklerinin aynısını söyler. Kul: "Evet! Ey Rabbim!" der. Rab Teala da:
"Benimle karşılaşacağını hiç aklından geçirdin mi?" diye sorar. Kul:
"Ey Rabbim, sana, kitaplarına ve peygamberlerine inandım. Namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim!" der ve elinden geldiğince (Hak Teala hakkında) hayır senada bulunur. Rab Teala:
"Bu hususta lehine şehadet edecek biri var mı?" diye soracak. Kul:
"Hayır, yok!" diyecek. Rabb Teala:
"Şimdi senin aleyhine bir şahit gönderilecek!" der. Kul kendi kendine: "Benim aleyhime şahidlik yapacak da kim?" diye içinden düşünür. Kulun ağzı mühürlenir. Uyluğuna: "Haydi konuş!" denir. Uyluğu, eti, kemiği konuşup, onun amelini haber verirler. Bu, onun kendisi için bir özür aramaması içindir. Bu kimse, Allah'ın gadabına uğrayan münafıktır.

 

www.AdnanSensoy.com

 * Sahabî sayılabilmek için az da olsa Resulullah ile görüşmek şarttır. Bu sebeple Hz. Peygamber döneminde yaşamış, O'na iman etmiş, hatta O'nunla haberleşip yazışmış, O'na destek sağlamış kişiler ashâbtan sayılmaz. Meselâ o dönemin meşhur Habeşistan Kralı Necâşî Ashame böyledir. İyiyi kötüden ayırdedebilecek temyîz yaşında Peygamber Efendimiz'i gören çocuklar ise ashabtandır. Meselâ Hz. Peygamber'in iki torunu Hasan ile Hüseyin'in durumu böyledir. Hz. Peygamber'e iman eden ilk kişi olarak ilk sahabî, Resulullah'ın mübarek eşi Hz. Hatice'dir. Son sahabî ise, genellikle kabul edildiğine göre 100/719 senesinde vefat eden Ebü't-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-Leysî el-Kinânî'dir. Bu tarihten sonra yaşayan bir sahabînin varlığı bilinmemekle beraber İslâm âlimleri, Hz. Peygamber'in hayatının sonlarında söylediği: "Yüz sene sonra bugün yaşayanlardan hiç kimse hayatta kalmayacaktır. " (İbn Hacer, el-İsâbe, Mısır 1328, I, hadîsine dayanarak ashabın bulunabileceği son zaman sınırı olarak 110/729 senesini belirlemişlerdir.


* İslâm'ın en güzel ve doğru bir şekilde öğrenilebilmesi için Hz. Peygamberin, dolayısıyla Ashab-ı Kirâm'ın hayatını iyi bilmek gerekir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) ve O'nunla içiçe yaşamış olan Ashab-ı Kirâmın hayatında müslümanlar için çok güzel örnekler vardır. Alimler, Hz. Peygamberin hayatını tafsilatlı bir şekilde tesbit ettikleri gibi, ashabın hayatıyla ilgili bilgileri de tesbite gayret etmişlerdir. İslâm'ın ilk asırlarından itibaren sahabe biyografilerini tesbit için pek çok eser yazılmıştır. Bu kitaplarda sahabe, ya Hz. Peygambere yakınlık ve fazilet derecelerine göre veya isimlerine göre alfabetik bir şekilde ele alınmıştır. Bu tür kaynaklarda toplam olarak ancak, 10.000 kadar sahabenin hayatı hakkında bilgi verilmektedir.

* Hayatları kitaplara geçen sahabîler; tanınan, bilinen, çeşitli özellikleriyle meşhur olan kimselerdir. Hayatlarıyla ilgili bilgiler sonraki asırlara intikal etmeyen veya Mekke-Medine gibi önemli merkezlerden uzakta yaşıyan sahabîlerin isim ve hayatları bu kaynaklarda yer almamıştır .

* "İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'dan razı olmuşlardır. Allah bunlar için, kendileri içinde ebedî kalıcılar olmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırladı. İşte bu, en büyük bahtiyarlıktır" (et-Tevbe, 9/100).

* "Muhammed Allah'ın Resulu'dur. O'nunla beraber olanlar (ashab) da kâfirlere karşı çetin ve metin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû' edici, secde edici olarak görürsün. Onlar Allah'dan daima fazl-u kerem ve rıza isterler. Secde izinden meydana gelen nişanları yüzlerindedir..." (el-Feth, 48/29)

* İslâm'dan önceki ümmetler, peygamberlerinin hayatı, sözleri ve davranışları ile ilgili bilgileri daha sonraki nesillere sıhhatli bir şekilde ulaştıramamışlardır. Diğer hususlarda olduğu gibi, müslümanların bu hususta da üstünlüğü vardır. Ve bu üstünlük Ashab sayesinde olmuştur. O da, Hz. Peygamber'in hayatı ile ilgili -en ince ayrıntısına kadar- bilgileri, O'nun sözlerini, davranışlarını, takrirlerini, ahlâkî ve cismanî özelliklerini... sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmadır.

* Ancak Ashab'ın İslâm'a girişleri ve hizmetleri, İslâm uğruna çektikleri çileler ve gösterdikleri çabalar, hicretler ve gazvelerdeki durumlarının üstünlüğü yanısıra; herşeye rağmen birer insan oldukları da gözönünde bulundurulduğunda, Ashab'ın hepsinin birbiri ile aynı değerde olmayacağı âşikardır. Bu bakımdan, farklı görüşler de bulunmakla beraber derece itibâriyle ashab-ı kirâm genellikle oniki tabakaya ayrılmıştır:
1. Aşere-i mübeşşere (Cennet'le müjdelenen on sahabî ki bunların başında ilk dört halife gelir) ve Hz. Hatice, Hz. Bilâl gibi ilk müslüman olanlar,
2. Hz. Ömer'in müslüman oluşu sırasında müşriklerin Dâru'n-Nedve'de durum müzakeresi yaptıkları zamana kadar müslüman olanlar,
3. I. ve II. Habeşistan hicretine katılan ashab,
4. I. Akabe Bey'atı'nda bulunan sahabîler,
5. II. Akabe Bey'atı'na katılanlar,
6. Peygamber Efendimiz, hicreti sonunda Kubâ'ya geldiği zaman orada Resulullah'a kavuşup Medine'ye yerleşen muhacirler,
7. Bedr Gazvesi'ne katılan Ashabı Kirâm,
8. Bedr Savaşı ile Hudeybiye Musâlahası arasında hicret edenler,
9. Hudeybiye'de yapılan Bey'atü'r-Rıdvân'a* katılanlar,
10. Hudeybiye Musâlahası ile Mekke fethi arasında hicret edenler,
11. Mekke'nin fethedilmesi üzerine müslüman olan Kureyşliler,
12. Hz. Peygamber'i Mekke Fethi sırasında, Vedâ Haccı'nda veya bir başka yerde gören çocuklar (Hâkim en-Neysâbûrî, Ma'rifetü Ulûmi'l-Hadîs, Beyrut 1977 s. 22-24)
Diğer taraftan Ashab arasında büyük değeri haiz olanlar, Muhacirun (Mekke Fethi'ne kadar Medine'ye hicret edenler) ve Ensar (Hz. Peygamber'e ve müslümanlara kucak açıp destek olan Medineli müslümanlar) diye adlandırılan iki temel zümre olmuştur .

www.AdnanSensoy.com

Yazarımız eserini şöyle tanıtıyor:

Yazımı 3 yıl süren benim ilk eserim. 3 Cilt olarak tamamlandı. Her cilt yaklaşık 180 sayfa.

Ayetlerden, Peygamberimizden ve diğer peygamberlerden, sahabeden, tabiinden, ulemadan, sulehadan, salihlerin sözleriyle oluşmuş, onların tavsiyeleriyle hayatınıza bakış açısı katacağına inandığım farklı bir eser. GÖNLÜNÜN SESİNİ DİNLEMEK İSTEYENLERE ÖZELLİKLE 1.CİLDİ TAVSİYE EDİYORUM...


KİTAPTAN BAZI BÖLÜMLER:
* Sevgilim Rasulullah’tan Hz.Cabir (ra) rivayet ediliyor:
“Yarın Cehennemin kendilerine haram olduğu kimseleri size haber vereyim mi? Cehennem her ağırbaşlı, nazik, cana yakın ve Allah’a ve istekleri yerine getirilmesi gereken insanlara karşı itaatkâr (hosgörülü, tatlı ve sevgili olan) kimseye haram olacaktır.”

Kurtuluş Nasihatleri, C:1 ,S:38 , Furkan Yayınevi 2007

* En yüce ahlâka sahip oldugundan; yüzyıllar boyunca, dost ve düşman, herkesin üzerinde birleştiği tek bir insan vardır. O da: Peygamberimiz, âlemlerin rahmet vesilesi, kurtuluşun biricik önderi Hz.Peygamber'dir (as). Zaten O (as), yeryüzünde bulunuş maksadını, “güzel ahlâkı tamamlamak” olarak ifade ediyordu.

Kurtuluş Nasihatleri, C:1 ,S:42 , Furkan Yayınevi 2007

* Onu en son elçisi olarak insanlığa gönderen Rabbimiz Allah da, Peygamberimiz’de bizim için “en güzel” örneğin bulunduğunu haber veriyor. Eğitimde güzel örneklerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyükler kendi yaşayıslarında ne kadar iyi örnek olurlarsa, küçüklerin iyiye ve güzele yönelmesi o kadar kolay ve rahat olur. Güzel örnek olmak ve güzel örnekleri tanıtmak, gençliğe yapılabilecek en büyük hizmetlerden biridir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin örnek alabilecekleri en mükemmel insan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’dir.

Kurtuluş Nasihatleri, C:1 ,S:43 , Furkan Yayınevi 2007

* İnsanlara karşı iyi muamele ve güzel söz söylemek İslâm’ın prensiplerindendir.

* “İnsanları Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. (Sen, kötülüğü) en güzel olan şeyle sav; o zaman (bakarsın ki) seninle arasında düşmanlık olan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”

Fussilet Süresi: 33-34

* Firavun’u İslam’a davet için giden Hz.Musa ve Hz.Harun’a (as) aziz ve celil olan Allah; “Varın da, ona yumuşak söz söyleyin; olur ki nasihat dinler...” emrini vererek zalim bir inkarcıya (kâfire) yapılan tebliğin dahi yumuşak ve güzel söz ile (hikmetle) yapılması gereğini ifade etmiştir.

* Sözlerin en güzeli, insanları hakka, doğruya, olgunluğa, erdemliğe, hoşgörüye, saygıya, imana, insanca yaşamaya sevkeden Allah’ın kelâmıdır.

* Ebu Hureyrenin rivâyetine göre; Hz.Peygamber’den (as) müşriklerin/inkarcı zalimlerin aleyhine Allah’tan dua/beddua etmesini isteyen birine Sevgili Efendimiz Rasulullah (as). “Ben, lânet edici olarak gönderilmedim; ancak rahmet/merhamet olarak gönderildim.” buyurmuştur.

Kurtuluş Nasihatleri, C:1 ,S:66 , Furkan Yayınevi 2007

* Fertler arasında sevginin, hak ve dogrunun üstün tutulması; nefret ve düsmanlıgın giderilmesi, hakka uygun sözlerle mümkün olmaktadır.

a.g.e, C:1, S:67

* Allah, bir toplumun, digerini ayıplamamasını, kusurlarını arastırmamasını, aleyhinde iftira ve gıybette (hoşuna gitmeyecek sözlerle arkasından konuşmada) bulunmamasını emretmektedir.

* Hucurât Süresi: 11, 12:
11-Ey iman edenler! Bir kavim, diğer bir kavimle alay etmesin; olur ki, alay edilenler kendilerinden daha hayırlı bulunurlar. Bir takım kadınlar da diğer kadınlarla eğlenmesin; olur ki eğlenceye alınanlar kendilerinden daha hayırlı olurlar. Hem birbirinizi ayıblamayın ve kötü lâkablarla atışmayın. İmandan sonra fasıklıkla adlanmak ne kötü isimdir!... Kim de tevbe etmezse, işte onlar kendilerine zulmedenlerdir.
12- Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. (Müslümanların ayıb ve kusurlarını) araştırmayın; bir kısmınız bir kısmınızı (arkasında hoşlanmıyacağı sözle) çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinizin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz (değil mi)? O halde (gıybet etmekte) Allah’dan korkun. Muhakkak ki Allah Tevvâb’dır = tevbeleri kabul edendir, Rahîm’dir= çok merhametlidir.

a.g.e, C:1, S:67

* Rasulullah buyurdular ki : “Mümin/müslüman/Allah ve Resulune iman etmiş kişi dil uzatıcı değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir.”

a.g.e, C:1, S:67

* Güzel söz ve tatlı dil, Allah katında bir sadaka kabul edilmiştir. Sevgili Efendimiz Rasulullah (as):
“Yarım hurma ile olsa dahi ateşten korunmaya çalışınız. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle...” buyurmuştur.

a.g.e, C:1, S:69

* Hz.Osman Bin Affan (ra) rivayet ediyor;Rasulullah (as) buyurdu ki:
“Alırken, satarken, borcunu öderken ve borcunu isterken yumuşak/şefkatli davranan kişiyi Allah, cennetine koysun..”

a.g.e, C:1, S:69

 

www.AdnanSensoy.com

 KİTAPTAN BAZI NOTLAR:


* Her şey hiçbir şeyken, hiçbir şeyi her şey yapanın adıyla… Bilinmek, tanınmak isteyip Vedud ismi şerifinin tecellisiyle aşkla her şeyin Nur‟unu Yaratanın adıyla…Sevgilisini yaratıp canlıcansız her yaratılana Sevgili yapanın adıyla…

* Sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım buyurduğu, kendi sevgisini bizatihi ona olan sevgi ve itaate bağladığı isminin yanında ismini anarak yücelttiği, şahid, müjdeliyici ve uyarıcı olarak gönderdiği ve yine Mevla‟nın kendisine ve ahirete iman edenlere en güzel örnek olarak sunduğu ve yine ahlakını övdüğü ve Canımızdan aziz kılınan rahmete ve merhamete ermek isteyenin başvuru mercii her kendisine itaat ifade eden ayetlerle beraber ona itaati de anıp, sözlerine ve fiili tatbiklerine uymayı ve itaati kendisine itaat saydığı ve kendisine ancak tebliğ vazifesini mesajı ulaştırma görevini verip zorlamanın söz konusu olmadığı bir davetle gönderdiği hükmüne itaatin imandan itaatsizliğin imansızlığın işareti olarak sunduğu bağışlanmamız ve lutfa ermemiz kendisinin dua şefaatine sunulan kendisine isyan pişmanlık sebebi Nur Saçan bir Kandil olarak gönderilen hikmet ve güzel öğütle hayat veren davete çağıran ne kadar amel sahibi olursa olsun Ona itaat etmeyenin amellerinin tümünün boşa çıkacağını bildirdiği kendisine itaat edeni sevdiği kullarının arasına katacağı müjdesini bizlere sunduğu azaplardan korunuşumuz onun sünnetine varlığını yaşayıp aramızda bulunduğu inancıyla aramızda bulunmasına bağlanan ne kadar utansam da, layık olmasam da „La Taknatu (Ümid kesmeyin)‟ ayetine sarılarak Vahşi bin Harb (ra), Urve bin Mes‟ud (ra), Halid bin Velid (ra), Amr bin As gibi mahcubiyet içinde, Sevban‟lar (ra), Zeyd bin Desinne‟ler (ra), Hatıb bin Ebi Beltea‟lar (ra), Habibe‟ler (ra), Bilal bin Rebah elHabeşi‟ler (ra), Sabit bin Kays‟lar (ra), Mus‟ab bin Umeyr‟ler (ra), Ebu Ubeyde bin Cerrah‟lar (ra), Talha bin Ubeydullah‟lar (ra), Halid bin Said‟ler (ra), Sad bin Ebi Vakkaslar EbuBekir Ömer‟ler (ra), Osman Ali‟ler gibi aşkla, Allah‟ın bizzat kendisinin salat edip meleklere ve müminlere de salat etmelerini istediği canlar feda Habibi Hüda şefi ruzi ceza Sevgilimiz dostumuz arkadaşımız kurtarıcımız herşeyimiz Allah‟ın Rasulü ve Peygamberlerin Sonuncusu alemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Muhammed‟e, hatalarımdan Mevla‟nın Settar ismine sığınarak Vedud esmasından yardım isteyerek Ganiy esmasının zenginliğine ve Vekil esmasına dayanarak kemale ermiş, ezeli ve ebedi salat ve selam olsun darağacında idamı esnasında Sana selam yollayan Hubeyb bin Adiy‟lerin, Zeyd bin Desinne‟lerin, Asım bin Sabit‟lerin samimyetiyle… EsSalatu Vesselamu Aleyke Ya Rasulallah…

 

www.AdnanSensoy.com

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.